Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 14 «Εκ των υστέρων Δημοσιότητα», της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03-03-2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας», η ΓΓΕΚ δημοσιεύει επικαιροποιημένο κατ΄έτος κατάλογο συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών.