ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

           για εγγραφή στο  Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΚ

Η Γενική Γραμματεία ‘Eρευνας και Καινοτομίας, καλεί όσους επιστήμονες/ερευνητές/ριες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο  Μητρώο Αξιολογητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με το Μητρώο Αξιολογητών δημιουργείται μια πλήρης και ενημερωμένη τράπεζα πληροφοριών, με βιογραφικά στοιχεία επιστημόνων και ερευνητών, οι οποίοι θα συμβάλουν ως εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Το Μητρώο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Περιφέρειες κ.α.,  οι οποίοι κατά καιρούς διαχειρίζονται έργα ΕΤΑΚ και απευθύνονται στη ΓΓΕΚ ζητώντας σχετικά στοιχεία εμπειρογνωμόνων.

                                    Προϋποθέσεις – Απαραίτητα Προσόντα

  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι απαραιτήτως κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού τίτλου, αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού
  • Είναι απαραίτητη η  ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι μπορεί να προκύψει ανάγκη για αξιολόγηση στη γλώσσα αυτή

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν τον ιστοχώρο :  https://registry.gsrt.gr και να  :

α) συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία, Personal Details, Contact Details, κλπ. Επισημαίνεται ότι το εύρος των τομέων (κλάδων/ειδικοτήτων) στο πεδίο Area of Expertise / Specialist Fields αντιστοιχεί στην ονοματολογία Horizon 2020.

 β) επισυνάψουν βιογραφικό σημείωμα

Οι αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα παρεμφερή μητρώα της ΓΓΕΚ ή της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, θα πρέπει να επανυποβάλουν την αίτησή τους στο νέο Μητρώο, διότι λόγω των νέων κανονισμών, η ΓΓΕΚ υποχρεωτικά θα αντλεί στοιχεία μόνο μέσα από το Μητρώο αυτό.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε απευθυνθείτε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  registry_support@gsrt.gr.