Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην οικονομική και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.  Η ΓΓΕΚ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς  Φορείς, οι οποίοι διαθέτουν και προάγουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας.  Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα ΕΤΑΚ και εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό πρότυπο  κοινωνικά, οικονομικά  και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην γνώση και στην αξιοποίησή της, μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Στόχοι της ΓΓΕΚ  αποτελούν :

 • Η χάραξη και προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία
 • Η αύξηση των επιδόσεων σε έρευνα και καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, τόσο μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, όσο και μέσα από την χρηματοδότηση ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας και σημαντικής επίπτωσης στην οικονομία και κοινωνία
 • Η ενίσχυση και αναβάθμιση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας σε τομείς σημαντικούς για την ελληνική οικονομία και κοινωνία
 • Η αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού στην κατεύθυνση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και την αναστροφή της τάσης μετανάστευσης ή υποαπασχόλησης του επιστημονικού δυναμικού
 • Η μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με στοχευμένη  αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας
 • Η εποπτεία και χρηματοδότηση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας
 • Η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας
 • Η εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, η συνεργασία με άλλες χώρες και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο 
 • Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των δράσεων έρευνας και καινοτομίας, για τη συνεχή αναπροσαρμογή της ερευνητικής πολιτικής
Προτεραιότητες της ΓΓΕΚ
Δείτε το Video

Πολιτική και Δράσεις της ΓΓΕΚ για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βασίζεται  κυρίως στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης που εκπονείται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και κατευθύνει όλες τις παρεμβάσεις ΕΤΑΚ που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ο Στόχος Πολιτικής 1. «Μια Εξυπνότερη Ευρώπη» που παραπέμπει σε ένα καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό, θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 25% των πόρων του ΕΤΠΑ. Η νέα Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης θα αποτελέσει τη βάση για τις νέες παρεμβάσεις στον χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας. Πρόσθετοι πόροι υποστήριξης δράσεων ΕΤΑΚ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και τον Κρατικό προϋπολογισμό.

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης εστιάζει σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει ή μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ανάδειξη των προτεραιοτήτων προκύπτει από τη  διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης που στοχεύει στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της νέας γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας. Η διαδικασία υλοποιείται μέσα από τη συνεχή, δυναμική διαβούλευση όλων των παραγόντων που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας (επιχειρήσεις, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα,  Υπουργεία, Τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, Κοινωνία των Πολιτών  κ.α.). Πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραπάνω διαδικασία παίζουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα.

Ιδιαίτερη ώθηση στην καινοτομία δίνεται μέσα από νέες δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων ELEVATE GREECE, Πολιτειών Καινοτομίας στην Αττική (στις παλιές εγκαταστάσεις ΧΡΩΠΕΙ) και στην Θεσσαλονίκη (Thess INTEC), καθώς και η ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας (Competence Centres), Καινοτομικών Συστάδων  Επιχειρήσεων (Innovation Clusters) και Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.

Παράλληλα τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία για την αύξηση του ποσοστού φοροαπαλλαγής των επιχειρήσεων για δαπάνες Ε&Τ (από 30% σε 100%), το συμψηφισμό της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής Ε&Τ δαπάνης (claw back) καθώς και κίνητρα για την ενίσχυση των επιχειρηματικών αγγέλων (business angels). Επίσης εκπονείται ένα ξεκάθαρο, απλό και λειτουργικό πλαίσιο δημιουργίας τεχνοβλαστών (spin off).

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 έχουν πραγματοποιηθεί από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 νομικές δημεύσεις ύψους 209 εκ. € για δράσεις Ερευνητικών Υποδομών (Πολυετές Σχέδιο Χρηματοδότησης Ερευνητικών Υποδομών, Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών Φορέων, Περιφερειακή Αριστεία) καθώς και  άνω των 785 εκ. € για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (όπως η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», οι Ειδικές Δράσεις, οι Δράσεις Διεθνούς Συνεργασίας κ.α.).

Επίσης, μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), υλοποιούνται σε κρίσιμους τομείς για την κοινωνία και την οικονομία Εμβληματικές Δράσεις Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας  Covid-19, την  Ιατρική Ακριβείας, τον Καρκίνο, τα Καρδιαγγειακά και Νευροεκφυλιστικά νοσήματα, την Κλιματική Αλλαγή και την Αγροδιατροφή. Παράλληλα, σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων της χώρας, μέσα από την υποστήριξη της έρευνας ελεύθερης επιλογής, των ερευνητικών υποδομών και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, αποτελεί το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (EΛΙΔΕΚ).

H Καινοτομία που προέρχεται από την Έρευνα για την ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης στηρίζεται και μέσα από το Παράθυρο Καινοτομίας (Innovation Window) του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, το οποίο αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ευρωπαϊκή προοπτική για την προώθηση συνεργειών με το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. «Ορίζοντας Ευρώπη», το νέο Ευρωπαϊκό  Χώρο  Έρευνας και τις σχετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, την ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και τη διεύρυνση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στους ερευνητικούς θεσμούς.

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-27 υποστηρίζει τους εξής οκτώ (8) τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 • Αειφόρος Ενέργεια
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα,
 • Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς

Οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύει η ΓΓΕΚ έχουν να παρουσιάσουν σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο στην Ιατρική και Βιοϊατρική, στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες, στο Περιβάλλον, στις Φυσικές Επιστήμες, στην Αστρονομία, στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στη Θαλάσσια Έρευνα, τις Μεταφορές, στην ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και  στην τεχνολογία.

Ημερομηνιες – σταθμοI στην ιστορIα της ΓΓΕΚ

1964

Η ελληνική κυβέρνηση αναθέτει στην πιλοτική ομάδα του ΟΟΣΑ να μελετήσει την ελληνική κατάσταση στην έρευνα και τεχνολογία και να προτείνει ένα σχήμα κατάλληλο για το συντονισμό της έρευνας με στόχο την οικονομική ανάπτυξη.

1971

Έχει έρθει η στιγμή να χρησιμοποιηθεί το πόρισμα της ομάδας. Η κεντρική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός εθνικού συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και μιας μόνιμης γραμματείας Ε & Τ στο τότε Υπουργείο Συντονισμού. Τελικά με το νομοσχέδιο 823/71 δημιουργείται το Εθνικό Συμβούλιο Ερεύνης και Αναπτύξεως και η Υπηρεσία Επιστημονικής Ερεύνης και Αναπτύξεως (ΥΕΕΑ), που υπάγεται αρχικά απευθείας στον πρωθυπουργό και στη συνέχεια μετακινείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Η υπαγωγή στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών δημιουργεί δυσκολίες στη λειτουργία της ΥΕΕΑ, η οποία επιβιώνει χάρη στις συμφωνίες διμερών συνεργασιών στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας που υπογράφει και υλοποιεί εύκολα, δεδομένου ότι κάθε μία χωριστά με την κύρωσή της από τη Βουλή αποκτά ισχύ ειδικού νόμου. Έτσι η χρηματοδότηση μέσω των ειδικών προγραμμάτων προχωράει χωρίς εμπόδια.
Με την Μεταπολίτευση και ενόψει της ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ., διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας Υπηρεσίας, που θα συντόνιζε τις ερευνητικές δραστηριότητες της χώρας και θα έκανε ορθολογική κατανομή των διατιθέμενων πόρων.

1976

Ανατίθεται από τον Πρωθυπουργό σε μια ομάδα επιστημόνων, κυρίως από τις Η.Π.Α., η σύνταξη νόμου για το συντονισμό της Έρευνας και Τεχνολογίας και τη χρηματοδότηση έργων για την οικονομική ανάπτυξη.

1977

Ο νόμος 706/1977 (ΦΕΚ 279/Α/1977) προβλέπει την Υπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας και την Υπηρεσία Επιστημονικής Ερεύνης και Τεχνολογίας, με απευθείας αναφορά στον Υπουργό Συντονισμού, κάτι που διευκόλυνε την έγκριση των κονδυλίων της έρευνας. Η σημαντική αλλαγή που εισάγει ο νόμος είναι η χρηματοδότηση έργων και όχι ινστιτούτων. Στη συνέχεια σχεδιάζεται, εγκρίνεται από την Υπουργική Επιτροπή και προκηρύσσεται το πρώτο Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ 0), με συμμετοχή όλων των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και οικονομικών φορέων, το οποίο περιλάμβανε έργα υποδομής και έργα σε περιοχές οικονομικού ενδιαφέροντος για τη χώρα ταξινομημένα κατά κατηγορίες του κυρίως αντικειμένου.

1982

Εγκρίνεται το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα με μικρές τροποποιήσεις. Παράλληλα, με το νομοσχέδιο 1266/1982 (ΦΕΚ 81/Α/1982) ιδρύεται ανεξάρτητο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, τον αρχικό πυρήνα του οποίου αποτέλεσε η ΥΕΕΤ. Η ίδρυση ανεξάρτητου Υπουργείου τόνισε την έμφαση που έδωσε τότε η πολιτική ηγεσία στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας.

1984

Καταρτίζεται ο νόμος 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985), που αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για τη λειτουργία των ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από το συστηνόμενο με το νόμο αυτό Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο νόμος περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις. Δημιουργείται για πρώτη φορά ο θεσμός του ερευνητή και καθορίζεται το καθεστώς εξέλιξής του. Οι ερευνητές αποκτούν οντότητα και κυρίως αντίστοιχη υπόσταση με τους εργαζομένους των ΑΕΙ. Κάτι που αποτέλεσε κίνητρο για την προσέλευση νέων επιστημόνων στην περιοχή των ερευνητικών δραστηριοτήτων αφενός, αλλά και τον επαναπατρισμό αρκετών επιστημόνων από το εξωτερικό. Ο νόμος αυτός καθορίζει επίσης τη διοίκηση διαχείριση ερευνητικών κέντρων και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση ερευνητικών κέντρων ή εταιριών βιομηχανικής έρευνας. Με την καθιέρωση του Προγράμματος Ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΕΤ), επιχειρήθηκε ο προσανατολισμός της έρευνας προς τομείς οικονομικού ενδιαφέροντος της χώρας, δεδομένου ότι τα προκηρυσσόμενα Προγράμματα είχαν συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους.

1985

Με το νομοσχέδιο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας συνενώνεται με το Υπουργείο Βιομηχανικής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων υπό τη μορφή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Παράλληλα, λόγω και της νέας στέγασης δημιουργήθηκε το πολύ δημοφιλές και αποδοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας, το γνωστό ως ΠΑΒΕ, διατηρήθηκε όμως, και το καθαρά ερευνητικό πρόγραμμα που εξελίχθηκε σε Πρόγραμμα για την Ενίσχυση του Ερευνητικού Δυναμικού, το επίσης γνωστό ΠΕΝΕΔ. Συγχρόνως, η επέμβαση αυτή δρομολόγησε τις δραστηριότητες των υπαρχόντων ερευνητικών κέντρων προς εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του ΠΑΕΤ. Εξάλλου άρχισε η ίδρυση ειδικών εταιριών Βιομηχανικής Έρευνας (ΒΕΤΑ), όπως η ΕΒΕΤΑΜ, η ΕΚΕΠΥ κ.λ.π. που προσέθεσαν ισχύ στον τεχνολογικό ιστό της χώρας.

1990

Στο πλαίσιο του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) εγκρίθηκε το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας, το γνωστό ΕΠΕΤ Ι με συνολικό προϋπολογισμό 101.552 MECU και με τους εξής άξονες προτεραιοτήτων:

 • Έρευνα στις επιχειρήσεις, σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής (δημιουργία Κλαδικών εταιριών και Τεχνολογικών Πάρκων).
 • Μεταφορά και διάχυση Ε & Τ πληροφοριών και Τεχνογνωσίας με δημιουργία Βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών και δικτύων των ανωτέρω.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής και σχετικών δραστηριοτήτων του ερευνητικού ιστού της χώρας.
 • Κατάρτιση ερευνητών και τεχνικών έρευνας.
 • Οργανοδιοικητική υποδομή.

Δίδεται έμφαση στο ΕΠΕΤ Ι διότι χορήγησε σημαντικού ύψους πόρους για Ε & Τ δραστηριότητες, που βοήθησαν αποτελεσματικά στη δημιουργία ή και ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής (εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό).

1992

Το 1992 ακολούθησε το πρόγραμμα STRIDE ΕΛΛΑΣ, με στόχους αντίστοιχους του ΕΠΕΤ Ι. Το πρόγραμμα STRIDE ΕΛΛΑΣ ήταν μια μορφή ΠΑΒΕ αλλά με πολύ σημαντικότερα ποσά και αρκετά καλές συνεργασίες μεταξύ βιομηχανίας και ερευνητικών φορέων. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αντίστοιχα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης έγιναν σε αρκετές υποβαθμισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι Πορτογαλία, Ιρλανδία, Νότιος Ιταλία, Κορσική και περιφέρειες της Ισπανίας).

1994

Το 1994 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και άρχισε η υλοποίηση του ΕΠΕΤ ΙΙ, που απεικονίζει την ερευνητική και τεχνολογική πολιτική της χώρας για την εξαετία 1994-2000. Οι κύριοι άξονες αυτής της πολιτικής (υποπρογράμματα) ήταν:

 • Ενίσχυση Ε & Τ δραστηριοτήτων σε τομείς υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος (ποιότητα ζωής, βιοεπιστήμες, τεχνολογίες πληροφόρησης, νέα υλικά και μέθοδοι παραγωγής και επεξεργασίας).
 • Βιομηχανική έρευνα, μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομία (ΠΑΒΕ, ΣΥΝ, ΥΠΕΡ που δίνει τη δυνατότητα για επιστημονική αναβάθμιση των εργαζόμενων επιστημόνων στην παραγωγή Εθνικό πληροφοριακό σύστημα, διεθνής ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία).
 • Ενίσχυση και αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας.
 • Ανθρώπινο Δυναμικό (κατάρτιση, κινητικότητα).
 • Οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.
1996-09

Από το 1996 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 η ΓΓΕΤ ανήκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και είχε ως αρμοδιότητα το σχεδιασμό και την άσκηση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής πολιτικής της χώρας. Από τη σύσταση της έως σήμερα, η ΓΓΕΤ σχεδίασε, διαχειρίστηκε και υλοποίησε, όπως προαναφέρθηκε, διαδοχικά προγράμματα βελτιώνοντας συνεχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων και χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και συμβαδίζοντας με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, από το 1995 δρομολόγησε διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών φορέων που εποπτεύει μέσω επιτροπών εμπειρογνωμόνων της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων που διατίθενται για Ε & Τ. Το αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή αλλαγή του τρόπου ενίσχυσης των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, που μετατράπηκε σε ανταγωνιστική υποβολή προτάσεων και αξιολόγηση, στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων, ενώ παλιότερα ίσχυε η χρηματοδότηση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού, χωρίς καθόλου αξιολόγηση ή και συντονισμό.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, αξιοποιώντας τις εμπειρίες του ΕΠΕΤ ΙΙ και λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας καθώς και τις ανάγκες και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, προχώρησε μαζί με όλες τις δυνάμεις του Υπουργείου Ανάπτυξης στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), Γ΄ ΚΠΣ, 2000-2006, το οποίο ολοκληρώθηκε 31/12/2009.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος ήταν ο ενιαίος χαρακτήρας του και η συνέργεια των επιμέρους δράσεων και προγραμμάτων με σκοπό την όσο δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ενίσχυση ενεργειών που συγκλίνουν στους τρεις μεγάλους στόχους του:

 • Την αναβάθμιση της τεχνολογικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
 • Τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
2000-09

Η Τεχνολογική Καινοτομία και Έρευνα αποτέλεσαν  ένα από τους οκτώ άξονες προτεραιοτήτων του ΕΠΑΝ. Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής στον τομέα αυτό για την περίοδο 2000-2009 αφορούσαν:

 • Tον εμπλουτισμό του παραγωγικού ιστού με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες Έντασης Γνώσης
 • Δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ερευνητές και ερευνητικούς οργανισμούς,
 • Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων σε θερμοκοιτίδες Ε & Τ Πάρκα με συμβουλευτικές υπηρεσίες και κεφάλαια
 • Προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στη χρήση ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών
 • Την Ενίσχυση Δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την Ανταγωνιστικότητα
2008

Με την υπ’ αριθμ. 15137/30-7-2008 ΚΥΑ συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ). Σκοπός της σύστασης της ήταν η διαχείριση δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας που εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

2009-12

Με το Προεδρικό Διάταγμα 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) η ΓΓΕΤ μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η ΓΓΕΤ συνεχίζει να είναι ο αρμόδιος φορέας που σχεδιάζει και εφαρμόζει την πολιτική για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία και αποτιμά τα αποτελέσματα της στην οικονομία και την κοινωνία.  06/2012 – 8/2012: Η ΓΓΕΤ μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012).  8/2012: Η ΓΓΕΤ μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012).

2007-13

Υλοποιούνται δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας ΕΠΑΝ ΙΙ. Οι δράσεις στοχεύουν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας (δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»), την ενίσχυση της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας  στις ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στις Μικρομεσαίες  (ΠΑΒΕΤ, Νέες και Ομάδες ΜμΕ), στην ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων (Spin off / Spin out), στην ανάπτυξη καινοτομικών συστάδων  (clusters), την ενίσχυση της αριστείας στην έρευνα, αλλά και την υποστήριξη του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών. Επίσης, επιδιώκεται η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στο Ευρωπαϊκό και διεθνές ερευνητικό στερέωμα και η  συμμετοχή σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Για πρώτη φορά υλοποιείται και η μελέτη αποτίμησης των προγραμμάτων που διαχειρίστηκε η ΓΓΕΤ κατά την περίοδο 2000-2006 η οποία αποτελεί και την πρώτη ευρύτερη προσπάθεια   αποτίμησης των σημαντικότερων  δράσεων της ΓΓΕΤ (impact assessment).

2014-20

(ΕΣΠΑ) Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 βασίστηκε  κυρίως στη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση που εκπονήθηκε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και κατεύθυνε όλες τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Ιδιαίτερη ώθηση δόθηκε στην συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς κυρίως μέσα από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» αλλά και δράσεις Διεθνούς Συνεργασίας Ειδικές Δράσεις για την Υδατοκαλλιέργεια, τον Πολιτισμό και τα Βιομηχανικά Υλικά. Η καινοτομία προάγεται μέσα από νέες δράσεις όπως η δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (innovation clusters) και Κέντρων Ικανότητας (competence centres), ενώ 28 εθνικές υποδομές εντάχθηκαν στο Πολυετές Σχέδιο Χρηματοδότησης Ερευνητικών Υποδομών. Επίσης, η Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών Φορέων και η Περιφερειακή Αριστεία συμβάλουν στην ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας (capacity) της χώρας και των περιφερειών της.

2014

Με το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ορίζεται το νέο οργανόγραμμα ΥΠΕΘ και η νέα οργανωτική δομή της  ΓΓΕΤ.  Ψηφίζεται ο Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

2015

α. Με το Π.Δ. 27/2015 (ΦΕΚ 31/Α/2015) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» συστήνεται θέση Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, γεγονός που τονίζει την έμφαση που δίνει η πολιτική ηγεσία στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. β. Με το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2016
 • Ψηφίστηκε ο νόμος 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιείται ο ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».  Ο νέος νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν  την εύρυθμη λειτουργία των ερευνητικών φορέων και γενικότερα απελευθερώνουν τις δυνατότητες και το δυναμικό που διαθέτουν με γνώμονα την επιστημονική ποιότητα και την επιδίωξη της πραγματικής αριστείας. Ειδικότερα, αντιμετωπίζονται επείγοντα θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή του Νόμου 4310/2014 και λαμβάνονται μέτρα με τα οποία βελτιώνεται η διακυβέρνηση των ερευνητικών φορέων, αναμορφώνεται η δομή και αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, δίνοντας έμφαση στο γνωμοδοτικό του ρόλο για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, βελτιώνουν τις εργασιακές σχέσεις για το ερευνητικό προσωπικό και δημιουργούν ελκυστικές ευκαιρίες ιδιαίτερα για νέους επιστήμονες. Παράλληλα, απλοποιούν τους κανόνες που διέπουν το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 , ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση και η διαχείριση των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Με τον Ν.4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», ιδρύεται το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με σκοπό του τη προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. 
2017

Νόμος 4485/17 (ΦΕΚ 114/Α/2017), αρ 69 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα», που αναδιαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο και ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη διαφάνεια στη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων.

2018

Με το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/2018)  “Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων” καθορίζονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της ΓΓΕΤ.

2019

Με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019) η ΓΓΕΤ μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2021

Με το   Π.Δ.3/2021 (ΦΕΚ 3/Α/2021) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών», η  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας σε θέση Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

2022

Με το Π.Δ. 5/2022 (ΦΕΚ 15/Α/2022) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» ορίζεται το νέο οργανόγραμμα ΥΠΑΝΕΠ και η νέα οργανωτική δομή της  ΓΓΕΚ.

2023

Με το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-6-2023) το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης.