1. Γενικές Πληροφορίες

“Καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα”

Το ΕΚ Αθηνά είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και εφαρμογές της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Διεξάγει έρευνα στον πυρήνα των τεχνολογιών αυτών, καθώς και σε περιοχές όπου οι τεχνολογίες συναντώνται με άλλες επιστήμες ή ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του: μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων και τεκμηρίων (επιστημονικών, επιχειρηματικών, πολιτιστικών κ.λπ.), ενσωματωμένα συστήματα, αυτοματισμοί, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου. Το ΕΚ Αθηνά ασχολείται και με προβλήματα που αναφύονται από άλλες επιστήμες, όπως η Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Βιολογία, το Περιβάλλον και το Διάστημα, αλλά και από κοινωνικές προκλήσεις (κλιματική αλλαγή, αειφόρος ανάπτυξη, καθολική πρόσβαση στην πληροφορία).

Θεμελιώδη πυλώνα της αποστολής του ΕΚ Αθηνά αποτελεί η Καινοτομία: η συνύπαρξη στο Κέντρο Ερευνητικών ΙνστιτούτωνΤεχνοβλαστών και σχημάτων υποστήριξης Συστάδων Επιχειρήσεων Τεχνολογίας δημιουργεί ένα γόνιμο οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, αναπτύσσονται οι αναγκαίες συνεργασίες για την μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά και την κοινωνία.

Σημαντική δραστηριότητα του ΕΚ Αθηνά είναι επίσης η υλοποίηση και λειτουργία ερευνητικών ψηφιακών υποδομών με εθνική ή και διεθνή εμβέλεια, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα.

Το όραμα του ΕΚ Αθηνά είναι να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα. Η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει το Κέντρο πηγάζει από τη μοναδική δεξαμενή δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας που διατηρεί το εξειδικευμένο προσωπικό του το οποίο αριθμεί πάνω από 300 ερευνητές, συνεργαζόμενους ερευνητές, συνεργαζόμενους καθηγητές και μεταπτυχιακούς υποτρόφους, και έμπειρα διοικητικά στελέχη.

Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν την κύρια έκφραση της στρατηγικής και των αξιών του ΕΚ Αθηνά:

  • Ερευνητικός σχεδιασμός που προσανατολίζεται σε προκλήσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σημαντικό αντίκτυπο. Στόχος είναι η παραγωγή καινοτόμων αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας
  • Μεταφορά τεχνολογίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο
  • Ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού που βασίζεται στον εντοπισμό και την υποστήριξη ταλαντούχων νέων ανθρώπων
  • Συνεργασίες με εταιρίες, κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές/περιφερειακές αρχές, καθώς και διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς
  • Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Με έντονη δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το ΕΚ Αθηνά λειτουργεί σε τρεις Ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Ξάνθη) και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων για την Έρευνα και την Καινοτομία και σε σχετικές πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ