Εμβληματική δράση στα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα - εφαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την βιωσιμότητα του κλάδου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πιστοποίηση δαπανών Ε&Τ έρευνας των επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτεία Καινοτομίας (ΧΡΩΠΕΙ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνοβλαστοί-Spin Off

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γραφεία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας/Τεχνολογίας (Technology Transfer Offices-TTOs)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέσπιση φορολογικού κινήτρου σε «Επενδυτές Αγγέλους» (Angel Investors)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευρωμεσογειακή Πρωτοβουλία PRIMA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτόματη επιστροφή φαρμακευτικής δαπάνης CLAWBACK

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στον Τομέα της Αγροδιατροφής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

GΡ Inherited Network Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Πρόληψης του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας (Εξατομικευμένη Ιατρική)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ