array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(4) "1190"
 ["back_text"]=>
 string(42) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία ξεκινάει με την ψηφιακή πύλη μέσω της οποίας οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς εγγραφή τους, από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας συνίστανται στα ακόλουθα:

 1. Επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων
 2. Ολοκληρωμένη χαρτογράφηση οικοσυστήματος καινοτομίας-δικτύωση
 3. Παρακολούθηση πορείας των startups βάσει δεικτών (KPIs)
 4. Στοχευμένη υποστήριξη από την Πολιτεία
 5. Βραβεία και εξειδικευμένη υποστήριξη από τους Επίσημους Υποστηρικτές
 6. Προώθηση εξωστρέφειας και πόλος έλξης για επενδυτές
 7. Εξειδικευμένες θέσεις εργασίας

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρωτοβουλία είναι η υπ’ αριθμ. 85490/10.08.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση /ΚΥΑ με τίτλο: «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο» (Β΄ 3668), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αριθμ. 134622/17.12.2020 (Β΄5587) τροποποίηση ΚΥΑ.
Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή αντίστοιχες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο, κατ’ εφαρμογήν της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην τελευταία περίπτωση η εγγραφή στο Μητρώο αφορά το εν Ελλάδι υποκατάστημα και η σχετική αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από αυτό.

2. Προϋποθέσεις / Κριτήρια επιλεξιμότητας:

 1. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη
  λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ.
 2. Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ήτοι για υποβολές του 2020, οι ΕΜΕ από 1/1/2019-31/12/2019 κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση, υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
 3. Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, η υπ. αριθμ. 1 προϋπόθεση θα πρέπει να συντρέχει τόσο για το υποκατάστημα όσο και για την αλλοδαπή επιχείρηση, ενώ οι προϋποθέσεις 2 και 3 θα πρέπει να συντρέχουν μόνο για το εν Ελλάδι υποκατάστημα.

3. Δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης

Α. Καινοτομία (Innovation):
Για τους όρους της παρούσης, ο όρος «Καινοτομία» προσδιορίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/υπηρεσία ή/και να υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.
 2. Να υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα, ο όρος «ανταγωνιστές» αφορά σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.
 3. Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»).

Β. Προοπτικές Ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά (Scalability):

 1. Αξιολογείται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο, (ή τυποποιήσιμο), και να μη συνίσταται σε παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών, ούτε να αφορά σε κατασκευή κατά παραγγελία.
 2. Για την περίπτωση «επιχειρήσεων έντασης γνώσης», (τεχνοβλαστών), το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης προς εγγραφή στο Μητρώο γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://registry.elevategreece.gov.gr/login/

Οι τρόποι εγγραφής στο Μητρώο είναι δύο:
Διαδικασία Fast Track, ήτοι άνευ αξιολόγησης, εφ’ όσον πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις / Κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς κρίνεται ότι πληρούν και τα δύο βασικά κριτήρια, για επιχειρήσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 1. επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών/Venture Capital Funds από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του αρμόδιου φορέα εκάστου κράτους όπου είναι εγκατεστημένη η έδρα τους. Το παρόν άρθρο δεν σελ 5 από 8 αφορά σε τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων -“Angel Investors”.
 2. τεχνοβλαστοί (Spin-Off) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
 3. επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του Horizon 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence», Fast Track to Innovation, EIC Accelerator και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο Horizon Europe, (ενδεικτικά, Fast Track to Innovation και EIC Accelerator), όπως θα εξειδικεύεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
 4. επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office, (σωρευτικά), ή σύμβαση παραχώρησης ανάμεσα στον καταθέτη/καταθέτες των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με την αιτούσα επιχείρηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, αυτό μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο μέσω της ως άνω fast track διαδικασίας εφ΄ όσον η αλλοδαπή εταιρεία πληροί μία από τις προϋποθέσεις 3 ή 4.

4. Διαδικασία αξιολόγησης

Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με τυχαία επιλογή, οι οποίοι εισηγούνται την πλήρωση ή μη των δύο ως άνω κριτηρίων, με πλήρη τεκμηρίωση της εισηγήσεώς τους. Προκειμένου η επιχείρηση να προταθεί προς εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, πρέπει και οι δύο εμπειρογνώμονες να αποφανθούν ότι πληρούνται και τα δύο κριτήρια. Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, εν’ όψει διαφωνίας μεταξύ των δύο εμπειρογνωμόνων, η αίτηση ανατίθεται προς αξιολόγηση σε τρίτο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και ο/η οποίος/α θα αποφανθεί τελικά για την πλήρωση των κριτηρίων.

5. Κύκλοι υποβολής

Προβλέπονται τρεις κύκλοι υποβολής ανά έτος:

 • 1ος Κύκλος:
  Έναρξη: 01/01 – Λήξη: 30/03
 • 2ος Κύκλος:
  Έναρξη: 15/04 – Λήξη: 30/07
 • 3ος Κύκλος:
  Έναρξη: 01/09 – Λήξη: 30/12

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://elevategreece.gov.gr