1. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
 2. Η εποπτεία των ερευνητικών οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.
 3. Η συμβολή για την εξειδίκευση της ΕΣΕΤΑΚ και η εφαρμογή του σχεδίου δράσης υλοποίησής της με ανάλογο προγραμματισμό και συντονισμό σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συνδέσμους ΕΤΑΚ και τη Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ.
 4. Η αρμονική σύνδεση της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της με το εθνικό σχέδιο αξιοποίησης εθνικών και ενωσιακών πόρων της νέας περιόδου 2014-2020 και κάθε άλλης συναφούς περιόδου.
 5. Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης και κάθε επικαιροποίησή του.
 6. Η προκήρυξη δράσεων και προγραμμάτων ΕΤΑΚ, μετά από εισήγηση του ΓΓΕΚ και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η αξιολόγηση, η παρακολούθηση της υλοποίησης και η χρηματοδότηση προτάσεων, η πιστοποίηση συνδρομής των όρων εφαρμογής των κινήτρων που προβλέπονται για την δημόσια χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ και η διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην άμυνα της χώρας.
 7. Η υποβολή εισηγήσεων για τη σκοπιμότητα, τη διαδικασία και τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων από εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες, τα διεθνή δεδομένα, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και κάλυψης των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.
 8. Η συλλογή και ταξινόμηση ερευνητικών δεδομένων για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της ΕΣΕΤΑΚ, η ετήσια καταγραφή της αποδοτικότητας των ερευνητικών οργανισμών και η περιοδική αξιολόγησή τους, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο.
 9. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων με την οποία γίνεται αποτίμηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της πολιτικής και των επιμέρους μέτρων και κινήτρων για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ.
 10. Η δημιουργία, φιλοξενία και συντήρηση, σε συνεργασία με άλλους εποπτευόμενους φορείς του εθνικού μητρώου ερευνητών, ερευνητικών οργανισμών και υποδομών.
 11. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα ΕΤΑΚ και η εκπροσώπηση της χώρας σε αυτούς.
 12. Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων που προωθούν την ΕΤΑΚ.
 13. Η μελέτη και εφαρμογή μέτρων υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με την υποστήριξη των ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων για την επιλογή, αξιοποίηση και εφαρμογή της προσφορότερης μεθοδολογίας και μέσων υλοποίησης, όπως ιδίως με την ανάπτυξη θεματικών δικτύων προηγμένης έρευνας, τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters), ερευνητικών εργαστηρίων και κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας, τη δημιουργία κοινών υποδομών, την αξιοποίηση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας και την ενθάρρυνση εν γένει της ανάπτυξης εταιρικών συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, καθώς και τον συντονισμό και τις συνέργειες των πόρων αυτών με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης.
 14. Η συμβολή στο σχεδιασμό των προγραμμάτων των περιφερειών της χώρας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών πόρων.
 15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13, ο ορισμός των μελών, ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και η διοικητική και γραμματειακή του υποστήριξη του ΕΣΕΚ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ).
 16. Η συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων για την αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ με βάση δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, όπως αναλύεται στο άρθρο 32 του παρόντος.
 17. Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης που αφορά στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του σκέλους που χρηματοδοτείται από την Πολιτική Συνοχής της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027, συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες, όσον αφορά στους στόχους:
  α. Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.
  β. Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.
  γ. Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
  δ. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.
  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από κοινού η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των κριτηρίων του αναγκαίου πρόσφορου όρου για τη διακυβέρνηση των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Άρθρο 37 Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.