ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) συστάθηκε με την ΚΥΑ 5439/1985 (ΦΕΚ Β’ 298) «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας».

Με το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α’ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 28.3) ορίστηκε ως Αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (πλέον, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας).

Με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 87. 12γ) διατήρησε το ΑΦΜ της ΓΓΕΤ ως ξεχωριστό ΑΦΜ και ορίστηκε Υπόλογος/Διαχειριστής όλων των λογαριασμών που αφορούν έργα ή δράσεις του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας και τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, καθορίστηκε ότι στον Ε.Λ.Κ.Ε. δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών, οι αρμοδιότητες της οποίας, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (πλέον, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας).

Με το ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13) «Συνέργειες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (άρθρο 37.8) ορίστηκε ότι η χρηματοδότηση και η κατανομή των πιστώσεων των δράσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και των δράσεων που αφορούν την καταβολή εθνικής συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στον Ε.Λ.Κ.Ε./Γ.Γ.Ε.Τ. γίνεται μετά από αίτημα της Γ.Γ.Ε.Τ. και οι πόροι κατατίθενται άνευ υπολόγου στον λογαριασμό που τηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας καθορίζεται από την Υ.Α. 84833/2018 (ΦΕΚ B’ 1926) «Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας».