1. Γενικες Πληροφοριες

Η χάραξη και η υλοποίηση εθνικής πολιτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας. Αφορά το σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών (σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στους τομείς αυτούς. Η ΕΣΕΤΑΚ αναφέρεται σε χρονική περίοδο επτά (7) ετών ή στο χρόνο διάρκειας μίας (1) προγραμματικής περιόδου. Επισπεύδων φορέας για την κατάρτιση της ΕΣΕΤΑΚ είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ, η ΓΓΕΚ προβαίνει σε ευρεία διαβούλευση και συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, το ΕΣΕΤΕΚ, εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

Επιχειρηματική Ανακάλυψη Περιόδου

2021-2027

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιχειρηματική Ανακάλυψη Περιόδου

2014-2020

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ