Με βάση την πολιτική του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA), την κατεύθυνση που ορίζει το πρόγραμμα Horizon Europe, καθώς και το εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την έμφυλη ισότητα, η ΓΓΕΚ συνέταξε Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) για το διάστημα 2022-2025, το οποίο δομήθηκε πάνω σε πέντε άξονες, οι οποίοι καταδεικνύουν τις προτεραιότητες του φορέα για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Για κάθε άξονα έχουν προβλεφθεί στρατηγικοί στόχοι, δράσεις, χρονοδιάγραμμα, αρμόδιο προσωπικό, καθώς και δείκτες παρακολούθησης της προόδου κατά την εφαρμογή του ΣΔΙΦ.

Το ΣΔΙΦ διαμορφώθηκε με την ευθύνη του Τμήματος Γ΄ Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας και επισυνάπτεται.

Επισημαίνεται ότι το παρόν Σχέδιο Δράσης της ΓΓΕΚ εναρμονίζεται πλήρως με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2021-25 το οποίο διαμόρφωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο οποίο περιλαμβάνονται δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εμπίπτουν στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας.