Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, στο οποίο περιλαμβάνονται δραστηριότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Επισυνάπτεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.