Περίοδος 2021-2027

Η ΓΓΕΚ, αρμόδια για τη διαμόρφωση των παρεμβάσεων ΕΤΑΚ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27, συμμετέχει:

 1. Στην κατάρτιση του νέου Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 σε ότι αφορά τον τομέα της Έρευνας – Καινοτομίας. Το νέο ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 26,1 δις €, υπεβλήθη επίσημα στις 12 Ιουλίου 2021 μέσω της πλατφόρμας SFC2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίθηκε στις 29 Ιουλίου 2021.   https://www.espa.gr/el/Pages/Sxediasmos21-27.aspx
 2. Στον σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-27  σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 36 του Ν. 4712/2020 Ένας από τους βασικούς Στόχους Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ (Στόχος Πολιτικής 1) είναι η ανάπτυξη μιας ευφυέστερης Ευρώπης μέσα από τον έξυπνο και καινοτόμο οικονομικό μετασχηματισμό. Η ΓΓΕΤ, αρμόδια κυρίως για την διαμόρφωση των παρεμβάσεων ΕΤΑΚ, συνεργάζεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να σχεδιασθεί η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-27 ως μια ολοκληρωμένη ατζέντα έξυπνου και καινοτόμου οικονομικού μετασχηματισμού. Για την διαμόρφωση των προτεραιοτήτων του τομέα ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-27, η ΓΓΕΚ εφαρμόζει τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης .
 3. Στην εκπλήρωση των Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων, των προϋποθέσεων δηλαδή για την ενεργοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-27. Η Ορθή Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί τον μοναδικό Αναγκαίο Πρόσφορο Όρο για τις παρεμβάσεις του Στόχου Πολιτικής 1 του ΕΣΠΑ 2021-27.
 4. Στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων ΕΤΑΚ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-27, το οποίο αποτελεί κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στην εν λόγω Προγραμματική Περίοδο.

Οι παρεμβάσεις ETAK του ΕΣΠΑ 2021-27 διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής που είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σχετικό σύνδεσμο:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1058

Η ΓΓΕΚ επίσης είναι αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων ΕΤΑΚ του Προγράμματος Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, προϋπολογισμού 444 εκ. € , έρχονται να καλύψουν ειδικές ανάγκες της χώρας σε έρευνα και καινοτομία οι οποίες είτε δεν καλύπτονται από το ΕΣΠΑ λόγω κανονιστικού πλαισίου π.χ. Βασική Έρευνα, είτε αποτελούν σημαντικές υποδομές ΕΤΑΚ για τις οποίες δεν επαρκεί ο προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ, είτε επειδή οι γεωγραφικοί περιορισμοί του ΕΣΠΑ δημιουργούν απροσπέλαστα εμπόδια στην κατανομή των κονδυλίων.

Link: https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/Ellada_2.0-analutikh_perigrafi_drasewn.pdf

Η ΓΓΕΚ συμβάλλει και στον σχεδιασμό των δράσεων ΕΤΑΚ του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) 2021-27 που απευθύνεται στις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση (Δυτική Μακεδονία. Μεγαλόπολη) καθώς και σε περιοχές με υψηλό δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη).

Link: https://sdam.gr/home-page

Περίοδος 2014-2020

H ΓΓΕΚ συμμετείχε ενεργά στην κατάρτιση και εφαρμογή του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020, έχοντας την ευθύνη για τον Θεματικό Στόχο 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας». Ο ρόλος της ΓΓΕΚ αφορούσε κυρίως στα εξής:

 1. Συμβολή στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) (Partnership Agreement) της περιόδου 2014-20, σε ότι αφορά στον τομέα της Έρευνας της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (ETAK). Ειδικότερα η ΓΓΕΚ ανέλαβε:
  • Την διαμόρφωση, στο πλαίσιο του ΣΕΣ, της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) που απετέλεσε εκ των προτέρων προϋπόθεση (αιρεσιμότητα /ex ante conditionality) για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία από το ΕΤΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. (link στην αντίστοιχη ενότητα).
  • Την διαμόρφωση του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου Ερευνητικών Υποδομών, το οποίο αναδεικνύει τις προτεραιότητες της χώρας για επενδύσεις σε μεγάλης κλίμακας Ερευνητικές Υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη την ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της RIS3, αλλά και τον περιφερειακό αντίκτυπο των συγκεκριμένων επενδύσεων.
  • Την επικαιροποίηση και προσαρμογή των παραπάνω μέσα από δυναμικές και ανοιχτές διαδικασίες παρακολούθησης καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20.
 2. Στην κατάρτιση του (των) Επιχειρησιακού (ων) Προγράμματος (των) όσον αφορά στον τομέα της ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας τα οποία αποτελούν το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για δραστηριότητες ΕΤΑΚ την περίοδο 2014-2020.
 3. Στην εφαρμογή και αποτίμηση δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο πλαίσιο των διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.