Η ΓΓΕK παρακολουθεί και συντονίζει τη συμμετοχή της συμμετοχή της Ελλάδος σε Διεθνείς/Διακρατικούς Οργανισμούς (ΔΟ), κυρίως ερευνητικού και τεχνολογικού προσανατολισμού, στους οποίους η χώρα είναι μέλος. Συμμετέχει μέσω εθνικών εκπροσώπων (στελέχη ΓΓΕK και εμπειρογνώμονες εκτός ΓΓΕK) στα όργανα διοίκησης (συμβούλια, επιτροπές κτλ).
Συγκεκριμένα, η ΓΓΕK είναι αρμόδια για τους ακόλουθους διεθνείς οργανισμούς: