Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ του Thess INTEC

Η ίδρυση και ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη ενός, σημαντικής κλίμακας, Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας ενισχύει και συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο μια σειρά Ελληνικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης και προώθησης της εγχώριας καινοτομίας που μέχρι σήμερα υλοποιείται παράλληλα από τα Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά ιδρύματα, τις συστάδες Νεοφυών επιχειρήσεων και τα τμήματα έρευνας & ανάπτυξης Επιχειρηματικών σχημάτων στην Ελλάδα.

Η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας  & Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης, ενός Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, με τον διακριτικό τίτλο Thess INTEC (Thessaloniki Innovation & Technology Center), αποτελεί  το συνδετικό κρίκο  όλων των παραπάνω πρωτοβουλιών παρέχοντας τη δυνατότητα συστέγασης και συνεργασίας της έρευνας και ανάπτυξης του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα σε έναν ειδικά οργανωμένο και σημαντικής έκτασης χώρου 761 στρ. στην περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θερμαϊκού.

Το Thess INTEC, μπορεί έτσι να διασφαλίσει και κυρίως να αξιοποιήσει τις μέχρι σήμερα Ελληνικές προσπάθειες για εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη, τόσο στην ακαδημαϊκή / ερευνητική όσο και στην επιχειρηματική κοινότητα,  με κοινό και προσυμφωνημένο στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, με ορίζοντα την παγκόσμια αγορά. Ταυτόχρονα, η ισχυρή και οργανωμένη σύμπραξη των ερευνητικών δομών με τις παραγωγικές επιχειρήσεις, θα αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο κίνητρο για την προσέλκυση ξένων επενδυτών που διαβλέπουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα σε «πλούσιο» και ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε γεωγραφική θέση και ποιότητα ζωής.

Κυρίαρχη διαφοροποίηση του Thess INTEC αποτελεί το γεγονός ότι η σκοπιμότητα ίδρυσής του βασίζεται και είναι απόλυτα συνδεδεμένη με έναν μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων και δυναμικών Ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και διεθνών Τεχνολογικών Πάρκων από την Ευρώπη και την Αμερική, που έχουν ήδη γραπτές μεταξύ τους συμφωνίες για την προσδοκώμενη συνεργασία τους στα πλαίσια της εγκατάστασής τους στους χώρους του Κέντρου. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό του Thess INTEC περιελάμβανε μία “bottom-up” προσέγγιση, βάσει της οποίας, οι ανάγκες που γεννήθηκαν από τη συνεργασία και συστέγαση ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων, υπέδειξαν τον τρόπο, το μέγεθος ακόμα και τα υλικά με τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κοινόχρηστες υποδομές και τα κτιριακά συγκροτήματα στο Κέντρο Καινοτομίας.

Ο σχεδιασμός του Thess INTEC απευθύνεται σε ολόκληρο το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας,  συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων, ερευνητικών εργαστηρίων με παράδοση στη συνεργασία με τη Βιομηχανία, τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων. Τομείς όπως «προηγμένα υλικά», «τεχνητή νοημοσύνη» «καθαρή ενέργεια», «νανοτεχνολογία», «εφοδιαστική αλυσίδα», «μεταφορές και κινητικότητα»   είναι  από τους τομείς αιχμής όπου επιχειρήσεις μαζί με ερευνητικά εργαστήρια και διεθνείς εταίρους, έχουν καταρτίσει κοινό πρόγραμμα που στοχεύει σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες διεθνούς εμβέλειας.

Τα μεγάλης κλίμακας οργανωμένα  Τεχνολογικά Πάρκα και Περιοχές Καινοτομίας αποτελούν το πιο αποτελεσματικό μέσο σύνδεσης της Έρευνας με την Παραγωγή και ταυτόχρονα, ενίσχυσης νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων, καθώς σε αυτά επιτυγχάνεται η σύνδεση των Startups και των Spin offs με τις «ώριμες» επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες στο Κέντρο. Για αυτό το λόγο, μια από τις κύριες δραστηριότητες του Thess INTEC θα είναι και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και χώρων εγκατάστασης νεοφυών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η δυνατότητα αυτή συμβαδίζει απόλυτα με την πρόσφατη Ελληνική προσπάθεια ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της αναστολής του φαινομένου “brain drain”.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Thess INTEC εντάσσεται στο πλαίσιο του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143) περί Επιχειρηματικών Πάρκων ειδικού τύπου. Σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Επιχειρηματικών Πάρκων (IASP), 70 υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας με 17 ακαδημαϊκά / ερευνητικά εργαστήρια στα πλαίσια των 6 Mega Projects του Κέντρου, προκειμένου να συνεγκατασταθούν και να συμπράξουν με κοινή στόχευση στους χώρους του Thess INTEC.

Τα 6 καινοτόμα Mega Projects της Α΄ Φάσης του Thess INTEC είναι:

  • MP1 Προηγμένα υλικά και διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής
  • MP2 Εφαρμογές εύκαμπτων οργανικών υλικών Νανοτεχνολογίας
  • MP3 Τεχνητή Νοημοσύνη και εφαρμογές προσομοίωσης
  • MP4 Καινοτόμες λύσεις καθαρής ενέργειας
  • MP5 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ένταξη καινοτόμων λύσεων στις επιχειρήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα
  • MP6 Τεχνολογίες και εφαρμογές κινητικότητας του μέλλοντος

Όλες οι Επιχειρήσεις ή/και οι Ερευνητικές ομάδες που επιθυμούν να στεγαστούν στους χώρους του Thess INTEC, αξιολογούνται με βάση μια καταγεγραμμένη διαδικασία επιλογής. Η λειτουργία τους θα είναι αυτόνομη και θα εξυπηρετούν τους δικούς τους στόχους οικονομικής ανάπτυξης και κερδοφορίας.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ THESS INTEC

To Thess INTEC θα αποτελέσει ένα μεγάλης κλίμακας Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, το οποίο υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές των πλέον επιτυχημένων Τεχνολογικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομίας (Innovation Districts) που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Τα αναμενόμενα συνολικά αποτελέσματα του έργου σε βάθος 20ετίας, συνοψίζονται στα παρακάτω μεγέθη οικονομικής και κοινωνικής απόδοσης, με βάση την Ευρωπαϊκή εμπειρία:

Τα έργα υποδομής θα γίνουν στο σύνολο της έκτασης, με τελικό στόχο να προετοιμαστούν οι επόμενες φάσεις αξιοποίησης των χώρων του Thess INTEC με την ανέγερση νέων κτιρίων ή με την παραχώρηση δικαιωμάτων επιφάνειας, πάντα με τη μεθοδολογία LEASING  ή ΣΔΙΤ ανάλογα με τα στοιχεία κάθε επενδυτικής πρότασης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ THESS INTEC

Φορέας προώθησης του Thess INTEC μέχρι τον Ιούλιο του 2020 ήταν η Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης-ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ, μη κερδοσκοπική εταιρία που λειτουργούσε από το 1994 ως οργανισμός μεταφοράς τεχνολογίας και σύνδεσης των επιχειρήσεων με τα Ερευνητικά Ιδρύματα.

Ύστερα από πολύχρονες μελέτες για τις οργανωμένες μεγάλες υποδομές σύμπραξης και συστέγασης ερευνητικών ομάδων από Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης προχώρησε σε συζητήσεις με τους Φορείς του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και οργάνωσε την τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου Thess INTEC.

Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης είναι η ΕΑΝΕΠ Thess INTEC AE, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2020 ως Μη κερδοσκοπική (Ν4712/2020, ΦΕΚ 146) και Κοινωφελούς χαρακτήρα Ανώνυμη εταιρεία και ήδη λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια. Η Thess INTEC AE έχει ως μετόχους κατά 58% (εκπροσωπούμενοι στο ΔΣ της εταιρίας από 7 μέλη) Φορείς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας και Δωρήτριες Επιχειρήσεις από όλη τη χώρα, οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο Δωρεάς (Ν4714/2020). Το υπόλοιπο 42% της μετοχικής σύνθεσης (εκπροσωπούμενο στο ΔΣ από 4 μέλη) περιλαμβάνει Φορείς του Δημοσίου τομέα και συγκεκριμένα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και τον Δήμο Θερμαϊκού.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ Thess INTEC AE έχει κατατεθεί εξ ολοκλήρου και η εταιρία έχει εξασφαλίσει το σύνολο των δαπανών των μελετών και των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται  για την πλήρη ωρίμανση του έργου. Το 2022 και 2023 το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την εφαρμογή των οριστικών Τεχνικών μελετών και την κατασκευή των βασικών έργων υποδομής όπως απαιτούνται από το νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143) περί Επιχειρηματικών Πάρκων. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί  μέχρι το τέλος του 2024 με την κατασκευή των υπολοίπων έργων υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων που προορίζονται για την συνεγκατάσταση καινοτόμων επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και νεοφυών επιχειρήσεων στα πλαίσια των έξι Mega Projects.

Η έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης (760.000 τμ), βρίσκεται στον Δήμο Θερμαϊκού, ακριβώς δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Ν4690/2020, ΦΕΚ 104), η οποία σύστησε δικαίωμα επιφάνειας για το σύνολο της έκτασης για 99 χρόνια, υπέρ της ΕΑΝΕΠ Thess INTEC AE (4/2/2021). Το συνολικό εμβαδόν των υποδομών του Κέντρου Καινοτομίας θα είναι 250.000 τμ. και η Thess INTEC AE έχει αναλάβει την ανέγερση του 10% των κτιρίων (25.000 τμ). Το υπόλοιπο 90% θα αναπτυχθεί μέσω ιδιωτικών επενδύσεων που θα στοχεύουν στην καθημερινή διάδραση και συνεργασία μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας. Ήδη, το επενδυτικό ενδιαφέρον Ελληνικών και διεθνών ομίλων για το Thess INTEC είναι ιδιαίτερα έντονο.

Το Thess INTEC θα λειτουργήσει ως φυσικός υποδοχέας του Ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Παράλληλα όμως, θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Με 340.000 τμ πράσινων ανοιχτών χώρων, με υποδομές άθλησης και αναψυχής, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τοπίου και κτιρίων, τον άρρηκτο δεσμό με τη θάλασσα  και τον έντονο και συνεχή «διάλογο» του με την τοπική κοινωνία, θα καταστεί αναμφίβολα τόπος συνάντησης, τέχνης και πολιτισμού.