Οι φορολογικές απαλλαγές, αποτελούν χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ιδιωτικής συμμετοχής των επιχειρήσεων, στην υλοποίηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης ή / και Επενδυτικών Σχεδίων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, εφαρμόζει τα κατά νόμον προβλεπόμενα για τις κατωτέρω πρωτοβουλίες: