Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΓΓΕΚ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)  απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Σύμφωνα με τη συνημμένη με αρ.πρ. ΓΓΕΚ 74589/8-5-2017 Απόφαση θα είναι κοινή η χρήση  Καταλόγου Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσιών από τη ΓΓΕΚ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Η αίτηση εγγραφής καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ:   https://goo.gl/rtA5nh

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως 31-12-2023.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  • στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Γ΄

               Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11527 Αθήνα

               Κα Μ. Μαρκεζίνη

               Τηλέφωνο: 213 1300 177

               Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.markezini@gsrt.gr ή

  • στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

            Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

               Μεσογείων 14-18, 115 27  Αθήνα

               κο Α. Γιαννόπουλο

               Τηλέφωνο:213 1300 039

               Ηλεκτρονική διεύθυνση : tgian@gsrt.gr