1. Γενικές Πληροφορίες

Κεντρικός στόχος του Ορίζοντα – Ευρώπη (Ο-Ε) είναι η μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία. Το πρόγραμμα θα επιδιώξει την προσέλκυση επενδύσεων από τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη και θα ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης και  κοινωνίας.

2. Η Δομή του Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ορίζοντας-Ευρώπη (ΟΕ)  αποτελείται από  τρείς πυλώνες και ένα οριζόντιο τμήμα που αλληλοεπιδρά με τους 3 πυλώνες και υποστηρίζει το σύνολο του προγράμματος. 

  • Άριστη Επιστήμη (Excellent Science)
  • Παγκόσμιες προκλήσεις και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (Global Challenges and European Industrial Competitiveness)
  •  Καινοτόμος Ευρώπη (Innovative Europe)(οριζόντιο τμήμα) Διεύρυνση της Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation and Strengthening the European Research Area)

3. Νεωτερισμοί του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027)

Η δομή και τα καινούργια στοιχεία του Ορίζοντα Ευρώπη βασίστηκαν στα συμπεράσματα από την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020. 

Τα νέα στοιχεία του προγράμματος αφορούν κυρίως στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, στις Αποστολές, και στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Ε&Κ, στην ενισχυμένη δέσμη μέτρων για τη γεφύρωση του χάσματος των επιδόσεων στην Ε&Κ (Widening) και στην ενίσχυση των συνεργειών με τα υπόλοιπα προγράμματα και πολιτικές της Ένωσης σε προγραμματικό και επιχειρησιακό επίπεδο.  

4. Κανόνες Συμμετοχής

Οι κανόνες συμμετοχής αποτελούν το νομικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής και χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων  τη διενέργεια της αξιολόγησης των προτάσεων και τους όρους υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων διάχυσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων (π.χ. ανοικτή πρόσβαση, διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας κλπ). 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίδονται αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προκηρύξεις, τους κανόνες συμμετοχής κ.α

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Αναλυτικές πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα  δίδονται στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://horizoneurope.gr/