1. Γενικές Πληροφορίες

H ΓΓΕΚ συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα που βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση έχοντας κύριο μοχλό την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία. Η στρατηγική αυτή σχεδιάζεται και υλοποιείται παράλληλα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα από διεργασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο επιπέδων.

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 36 του Ν. 4712/ 2020, η ΓΓΕΚ συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και για την εκπλήρωση του σχετικού Αναγκαίου Πρόσφορου Όρου που θα απελευθερώσει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για έρευνα και καινοτομία. Η «Ορθή διακυβέρνηση της Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης» είναι ο μοναδικός αναγκαίος πρόσφορος όρος (δηλ. η απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των δράσεων) του Στόχου Πολιτικής 1. Ο όρος αυτός αναλύεται στα 7 παρακάτω επί μέρους κριτήρια:

  • Επικαιροποιημένη ανάλυση των προκλήσεων που υφίστανται για τη διάδοση της καινοτομίας, περιλαμβανομένης της ψηφιοποίησης
  • Ύπαρξη αρμόδιου φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διακυβέρνηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
  • Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη μέτρηση των επιδόσεων ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
  • Αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης
  • Αναγκαίες δράσεις για τη βελτίωση των εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας
  • Δράσεις για τη υποστήριξη της βιομηχανικής μετάβασης
  • Μέτρα για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας
  • Για την προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η ΓΓΕΚ προχώρησε στην επανενεργοποίηση των 8 Πλατφορμών Καινοτομίας στους αντίστοιχους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της περιόδου 2014-2020.
  • Συνεχίζοντας τον γόνιμο διάλογο που ξεκίνησε από το 2013 και ακολουθώντας για άλλη μια φορά μια bottom-up προσέγγιση, η ΓΓΕΚ προχωρά στον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2021-2027. Οι τομείς προτεραιότητας που έχουν αναδειχθεί για την περίοδο 2021-2027 είναι οι ακόλουθοι: