1. Γενικές Πληροφορίες

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και προκειμένου να συμβάλει στον σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, η ΓΓΕΤ σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο εκπονεί ένα σύνολο σχετικών μελετών. Συγκεκριμένα, οι μελέτες αυτές αφορούν:

  1. Βελτίωση των Μηχανισμών και Διαδικασιών Επιχειρηματικής Ανακάλυψης
  2. Βασικά χαρακτηριστικά του εθνικού συστήματος καινοτομίας – Συνεισφορά στην αποτύπωση των βασικών διεθνών και ευρωπαϊκών προκλήσεων για τη νέα Στρατηγική RIS
  3. Σύστημα διακυβέρνησης και μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 – Προτάσεις βελτίωσης
  4. Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής σε δράσεις ΕΤΑΚ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Τελικός σκοπός των προαναφερθεισών μελετών είναι ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ο καθορισμός του αναγκαίου μείγματος πολιτικής καθώς και ο σχεδιασμός των σχετικών δράσεων που θα συμβάλουν στον έξυπνο και καινοτόμο οικονομικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Στην παρούσα φάση είναι διαθέσιμα οι ακόλουθες, επισυναπτόμενες μελέτες.