1. Γενικές Πληροφορίες

Η μετάβαση του Ελληνικής οικονομίας σε ένα πρότυπο έντασης τεχνολογίας που αντλεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα από προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί βασική πρόκληση για το σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Ένα κρίσιμο θέμα σε αυτό το εγχείρημα είναι η άρση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος καινοτομίας, που αποτελεί τον ευρύτερο στόχο της παρούσας μελέτης.