1. Γενικές Πληροφορίες

Η μελέτη υλοποιήθηκε έπειτα από Ανοιχτό «Συνοπτικό» Διαγωνισμό για την εκπόνηση του έργου, με τίτλο: «Μελέτη Αποτίμησης Συμμετοχής της ΓΓΕΤ στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 – Συλλογή και Επεξεργασία Δεικτών», όπως αυτή εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020, με κωδικό MIS 5008067 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ14510052, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 6288/1853/A2/28-11-2017 Απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
Η μελέτη, υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση της 15ης Νοεμβρίου 2018, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της αναδόχου εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΕ, και αφορά στον εντοπισμό, εξόρυξη και καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ από το 2009 καθώς και στην αποτίμηση της επίπτωσης των προς εξέταση δραστηριοτήτων, ειδικότερα δε στην συμμετοχή ελληνικών φορέων στο Πρόγραμμα EUROSTARS κατά την περίοδο 2009-2016.