Γενικές Πληροφορίες

Για την προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η ΓΓΕΚ προχώρησε στην επανενεργοποίηση των 8 Πλατφορμών Καινοτομίας στους αντίστοιχους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της περιόδου 2014-2020.

Συνεχίζοντας τον γόνιμο διάλογο που ξεκίνησε από το 2013 και ακολουθώντας για άλλη μια φορά μια bottom-up προσέγγιση, η ΓΓΕΚ προχωρά στον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2021-2027. Οι τομείς προτεραιότητας που έχουν αναδειχθεί για την περίοδο 2021-2027 είναι οι ακόλουθοι:

 

Στο πλαίσιο της bottom-up προσέγγισης και προκειμένου να προσδιοριστούν τα θεματικά πεδία των προαναφερθέντων τομέων, η ΓΓΕΚ οργάνωσε την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, εναρκτήρια διαδικτυακή εκδήλωση για την Ανοικτή Διαβούλευση/Επιχειρηματική Ανακάλυψη. Το βίντεο της ολομέλειας καθώς και του κάθε τομέα προτεραιότητας είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο, εδώ.

Η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια διαδικασία δυναμική και εξελικτική, η οποία θα εφαρμοστεί σε όλη την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, όπως έγινε και κατά την περίοδο 2014-2020 κατά την οποία επιτεύχθηκε μεγάλη κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων.