Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), έχοντας στην ευθύνη της το Σχεδιασμό, Προγραμματισμό και Υλοποίηση των Εθνικών πολιτικών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια τη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης των δραστηριοτήτων της, ως ένα σημαντικό εργαλείο βελτίωσης του Σχεδιασμού κι Εφαρμογής πολιτικών Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και εξέλιξης/αναβάθμισης της λειτουργίας της.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΓΓΕΚ, μέσω του Τμήματος Β’ “Αποτίμησης και Αξιολόγησης Επιπτώσεων”, προβαίνει σε μια σειρά ενεργειών, που αποσκοπούν στην ευρεία διερεύνηση, μελέτη και σύνθεση ευρημάτων και εισηγήσεων αναφορικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των έργων και δράσεων της ΓΓΕΚ. Οι ως άνω ενέργειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με καθιερωμένες διεθνείς πρακτικές, οι οποίες στηρίζονται σε  κοινά αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους και προδιαγραφές αποτίμησης, ενώ τα συμπεράσματα που προκύπτουν τροφοδοτούν και συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πλέγματος προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, με στόχο τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας και εν τέλει ολόκληρου του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει στο παρελθόν και σχεδιάζονται συνεχώς για το μέλλον καινούριες μελέτες αποτιμήσεων, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των οποίων διατίθενται ελεύθερα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.