1.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-13

Στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας της Γ.Γ.Ε.Κ.  για την αναγκαιότητα συνεχούς αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της και προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή στόχευση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου της,  το Τμήμα Β΄ «Αποτίμησης & Στατιστικής Επεξεργασίας πολιτικής Έρευνας & Καινοτομίας», της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας,   σχεδίασε και προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  «Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕΚ», μέσω της διαδικασίας του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

Αντικείμενο του ως άνω διαγωνισμού  είναι η εμπεριστατωμένη “εκ των υστέρων (ex-post)” αξιολόγηση των δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, τις  οποίες υλοποίησε η ΓΓΕΚ και η ΕΥΔΕ/ ΕΤΑΚ κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η εκτιμώμενη αξία  του συγκεκριμένου διαγωνισμού είχε προϋπολογισθεί στο ποσό των 595.200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €480.000, ΦΠΑ : €115.200). Η έναρξη υποβολής προσφορών συμμετοχής στο διαγωνισμό ήταν η 25/1/2021 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών  η  23/03/2021.

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε με ανταγωνιστική διαδικασία σε Ανάδοχο, με βάση τους όρους του εν λόγω διαγωνισμού και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής). Η όλη διαδικασία διενεργήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Στον διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές τέσσερις (4) ομάδες ενδιαφερομένων, από τους οποίους η Επιτροπή αξιολόγησης, που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, επέλεξε την προσφορά της Εταιρίας «PLANET A.E Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών», που ήταν η συμφερότερη, έχουσα παράλληλα και βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η Σύμβαση ανάθεσης του έργου στην ανωτέρω Εταιρία υπογράφηκε στις 15/09/2021, έναντι ποσού 445.000€ πλέον ΦΠΑ (551.800€ μαζί με 24% ΦΠΑ) και η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την ίδια ημερομηνία, ενώ η διάρκειά του προβλέπεται ότι θα είναι 18 μήνες.

Το έργο της αποτίμησης ήδη άρχισε να υλοποιείται υπό την καθοδήγηση και τη στενή συνεργασία της Εταιρίας με τα στελέχη του Τμήματος Β’ και η μέχρι τώρα αλληλεπίδραση είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και εξαιρετικά αρμονική και αποτελεσματική.

Τα έγγραφα διενέργειας του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπως και στις παρακάτω συνδέσεις:

2.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2006

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΓΓΕΚ από κοινοπραξία εξωτερικών συμβούλων, που αποτελείτο από τις εταιρίες: ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική – INTRASOFT International – AGILIS Statistics & Informatics. Tην ευθύνη επίβλεψης της πορείας υλοποίησης του έργου είχε το Τμήμα Β΄της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού.

Το ανωτέρω έργο περιέλαβε την αξιολόγηση έξι (6) Δράσεων ερευνητικού-τεχνολογικού-καινοτομικού προσανατολισμού, που σχεδίασε, προκήρυξε και διαχειρίστηκε στο σύνολό τους η Γ.Γ.Ε.Κ. στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ.  Οι Δράσεις αυτές ήταν:  ΠΑΒΕ – ΠΡΑΞΕ Β΄ (Τεχνοβλαστοί) – ΕΛΕΥΘΩ (Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων) – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (clusters) – Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας – Corallia (Cluster μικροηλεκτρονικής)

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΓΓΕΚ από κοινοπραξία εξωτερικών συμβούλων, που αποτελείτο από τις εταιρίες: ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική – INTRASOFT International – AGILIS Statistics & Informatics. Tην ευθύνη επίβλεψης της πορείας υλοποίησης του έργου είχε το Τμήμα Β΄της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (ΠΡΟ) της Γ.Γ.Ε.Κ.

Τα Παραδοτέα του έργου (Μελέτες αποτίμησης) ολοκληρώθηκαν εντός του 2015 και είναι προσβάσιμα μέσω των παρακάτω συνδέσμων (links):

Μελέτες αποτίμησης έξι (6) Δράσεων

 1. Μελέτη αποτίμησης του προγράμματος «Ενίσχυση ελληνικών τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών στη μικροηλεκτρονική (Corallia)»
 2. Τελική Έκθεση Αποτίμησης Προγράμματος “Κοινοπραξίες Έρευνας και Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής προτεραιότητας”
 3. Έκθεση αποτίμησης ΠΑΒΕΤ και ΠΑΒΕΤ-ΝΕ
 4. Τελική Έκθεση Αποτίμησης Προγράμματος Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας
 5. Έκθεση Αποτίμησης ΕΛΕΥΘΩ / ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ Β. Αιγαίου (Τεχνολογικές θερμοκοιτίδες)
 6. Έκθεση Αποτίμησης Προγράμματος ΠΡΑΞΕ – Τεχνοβλαστοί Φάση Β’

Πρόσθετες μελέτες ειδικού ενδιαφέροντος

 1. Αποτίμηση διαχείρισης Δράσεων ΕΤΑΚ από την ΓΓΕΤ
 2. Συνθετική Αξιολόγηση & Διατύπωση Προτάσεων
 3. Διεθνείς Καλές Πρακτικές
 4. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Συμμετεχόντων σε Δράσεις ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τη Δευτέρα 9-5-2016 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ε.Ι.Ε. εκδήλωση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν σε ανοικτό ακροατήριο τα πορίσματα του έργου “Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων Ε.Τ.Α.Κ.”.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από τους μελετητές η μεθοδολογία, τα ευρήματα και οι προτάσεις τους, αναφορικά με τις έξι (6) Δράσεις που διαχειρίστηκε η ΓΓΕΚ στο πλαίσιο του Γ΄Κ.Π.Σ.  (ΠΑΒΕ – ΠΡΑΞΕ Β΄{Τεχνοβλαστοί} – ΕΛΕΥΘΩ/ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ {Θερμοκοιτίδες} – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Ε.Τ.Α. – Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας – Corallia {Cluster μικροηλεκτρονικής}).

Παρουσιάσεις ομιλητών εκδήλωσης  1. Το Πλαίσιο της Αξιολόγησης Δρ. Α. Χατζηπαραδείσης

 1. Αποτίμηση της Διαχείρισης από την ΓΓΕΤ. Καθ. Α. Μητσός
 2. Παρουσίαση για ΕΛΕΥΘΩ & ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
 3. Παρουσίαση Αποτίμησης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia) Δρ. Ν. Καραμπέκιος
 4. Βάσεις δεδομένων του έργου – Ανάλυση μη απόκρισης
 5. Αποτίμηση της Δράσης Κοινοπραξίες Ε.Τ.Α. σε τομείς Εθνικής προτεραιότητας
 6. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του έργου ΠΡΑΞΕ – Τεχνοβλαστοί – Φάση Β’
 7. Παρουσίαση μεθοδολογίας αποτίμησης
 8. Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων. Συμπεράσματα – Προτάσεις. Καθ. Ν. Βονόρτας
 9. Παρουσίαση για το ΠΑΒΕΤ
 10. Αποτίμηση της Δράσης Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας