Στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας της ΓΓΕΚ για την αναγκαιότητα συνεχούς αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της και προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή στόχευση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου της, το Τμήμα Αποτίμησης & Αξιολόγησης Επιπτώσεων, της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Έρευνας & Καινοτομίας, σχεδίασε και προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕΚ», τον Ιανουάριο του 2021.

Αντικείμενο του ως άνω διαγωνισμού ήταν η εμπεριστατωμένη “εκ των υστέρων (ex-post)” αξιολόγηση των δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, τις οποίες υλοποίησε η ΓΓΕΚ και η ΕΥΔΕ/ΕΚ κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η αξία του συγκεκριμένου διαγωνισμού ανήλθε στο ποσό των €445.000,00 συν ΦΠΑ 24%.

Τα έγγραφα διενέργειας του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αλλά και μέσω των συνδέσεων του Τμήματος Βασικά Έγγραφα της Διενέργειας του Διαγωνισμού στο τέλος της παρούσας ιστοσελίδας.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Εταιρία PLANET Α.Ε. και τους συνεργάτες της (Τechnopolis Group, ΙΟΒΕ, REDECON) κατά το χρονικό διάστημα: Σεπτέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2023.

Το ανωτέρω έργο περιλάμβανε τη μελέτη και αποτίμηση εννέα (9) Ενοτήτων Αξιολόγησης οι οποίες ομαδοποιούσαν τις δεκαεπτά (17) Δράσεις ερευνητικού – τεχνολογικού – καινοτομικού προσανατολισμού, που σχεδίασε, προκήρυξε και διαχειρίστηκε στο σύνολό της η ΓΓΕΚ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Οι Ενότητες αυτές ήταν:

1.Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων – ΚΡΗΠΙΣ

2.Συνεργασία – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων

 • Ενισχύσεις προς Επιχειρήσεις
 • ΠΑΒΕΤ – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Νέες Επιχειρήσεις – Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις΄
 • Spinoff – Spinout – Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

3. Διακρατικές Συνεργασίες

4. Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, μια Αγορά: ο Πλανήτης

5. Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία

 • ERANET – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Επιχορήγηση Ελληνικών φορέων
 • Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην 1η Προκήρυξη Υποβολής των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών:
 • «ENIAC&ARTEMIS»
 • Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων σε τομείς που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI – EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES)
 • Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού – JointProgrammingInitiatives (JPIs)

6. Υποστήριξη Ερευνητών

 • ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι και ΙΙ
 • Ενίσχυση μεταδιδακτόρων
 • ERC Grant Schemes

7. Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις

Από τις μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα και διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση των έργων Ε. & Κ. Οι προτάσεις βελτίωσης και τα βασικά συμπεράσματα προβλέπονται να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό των επόμενων Προγραμματικών Περιόδων και των σχετικών Δράσεων.

Τα Παραδοτέα του έργου (Μελέτες αποτίμησης) είναι προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων του Τμήματος Παραδοτέα του Έργου στο τέλος της παρούσας ιστοσελίδας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ΓΓΕΚ διοργάνωσε εκδήλωση προώθησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων στο Αμφιθέατρο του Ε.Ι.Ε. «Λ. Ζέρβας» την Τετάρτη 13-12-2023. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και ακολούθησε συζήτηση εξαιρετικού ενδιαφέροντος σχετικά με τη συνδιαμόρφωση νέων ιδεών και προτάσεων αλλά και τη σύνδεση με την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Την ημερίδα παρακολούθησαν τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως (είτε μέσω live streaming στο κανάλι του youtube, είτε μέσω zoom) περί τα 150 άτομα.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών καθώς και τα αρχεία της πρόσκλησης και του προγράμματος είναι προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων του Τμήματος Αρχεία εκδήλωσης στο τέλος της παρούσας ιστοσελίδας.

Βασικά Έγγραφα της Διενέργειας του Διαγωνισμού:

Παραδοτέα του Έργου:

Αρχεία εκδήλωσης: