Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΓΓΕΚ από κοινοπραξία εξωτερικών συμβούλων, που αποτελείτο από τις εταιρίες: ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική – INTRASOFT International – AGILIS Statistics & Informatics. Tην ευθύνη επίβλεψης της πορείας υλοποίησης του έργου είχε το Τμήμα Β΄της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού.

Το ανωτέρω έργο περιέλαβε την αξιολόγηση έξι (6) Δράσεων ερευνητικού-τεχνολογικού-καινοτομικού προσανατολισμού, που σχεδίασε, προκήρυξε και διαχειρίστηκε στο σύνολό τους η Γ.Γ.Ε.Κ. στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ.  Οι Δράσεις αυτές ήταν:  ΠΑΒΕ – ΠΡΑΞΕ Β΄ (Τεχνοβλαστοί) – ΕΛΕΥΘΩ (Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων) – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (clusters) – Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας – Corallia (Cluster μικροηλεκτρονικής)

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΓΓΕΚ από κοινοπραξία εξωτερικών συμβούλων, που αποτελείτο από τις εταιρίες: ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική – INTRASOFT International – AGILIS Statistics & Informatics. Tην ευθύνη επίβλεψης της πορείας υλοποίησης του έργου είχε το Τμήμα Β΄της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (ΠΡΟ) της Γ.Γ.Ε.Κ.

Τα Παραδοτέα του έργου (Μελέτες αποτίμησης) ολοκληρώθηκαν εντός του 2015 και είναι προσβάσιμα μέσω των παρακάτω συνδέσμων (links):

Μελέτες αποτίμησης έξι (6) Δράσεων

 1. Μελέτη αποτίμησης του προγράμματος «Ενίσχυση ελληνικών τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών στη μικροηλεκτρονική (Corallia)»
 2. Τελική Έκθεση Αποτίμησης Προγράμματος “Κοινοπραξίες Έρευνας και Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής προτεραιότητας”
 3. Έκθεση αποτίμησης ΠΑΒΕΤ και ΠΑΒΕΤ-ΝΕ
 4. Τελική Έκθεση Αποτίμησης Προγράμματος Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας
 5. Έκθεση Αποτίμησης ΕΛΕΥΘΩ / ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ Β. Αιγαίου (Τεχνολογικές θερμοκοιτίδες)
 6. Έκθεση Αποτίμησης Προγράμματος ΠΡΑΞΕ – Τεχνοβλαστοί Φάση Β’

Πρόσθετες μελέτες ειδικού ενδιαφέροντος

 1. Αποτίμηση διαχείρισης Δράσεων ΕΤΑΚ από την ΓΓΕΤ
 2. Συνθετική Αξιολόγηση & Διατύπωση Προτάσεων
 3. Διεθνείς Καλές Πρακτικές
 4. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Συμμετεχόντων σε Δράσεις ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τη Δευτέρα 9-5-2016 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ε.Ι.Ε. εκδήλωση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν σε ανοικτό ακροατήριο τα πορίσματα του έργου “Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων Ε.Τ.Α.Κ.”.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από τους μελετητές η μεθοδολογία, τα ευρήματα και οι προτάσεις τους, αναφορικά με τις έξι (6) Δράσεις που διαχειρίστηκε η ΓΓΕΚ στο πλαίσιο του Γ΄Κ.Π.Σ.  (ΠΑΒΕ – ΠΡΑΞΕ Β΄{Τεχνοβλαστοί} – ΕΛΕΥΘΩ/ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ {Θερμοκοιτίδες} – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Ε.Τ.Α. – Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας – Corallia {Cluster μικροηλεκτρονικής}).

Παρουσιάσεις ομιλητών εκδήλωσης

 1.  Το Πλαίσιο της Αξιολόγησης Δρ. Α. Χατζηπαραδείσης
 2. Αποτίμηση της Διαχείρισης από την ΓΓΕΤ. Καθ. Α. Μητσός
 3. Παρουσίαση για ΕΛΕΥΘΩ & ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
 4. Παρουσίαση Αποτίμησης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia) Δρ. Ν. Καραμπέκιος
 5. Βάσεις δεδομένων του έργου – Ανάλυση μη απόκρισης
 6. Αποτίμηση της Δράσης Κοινοπραξίες Ε.Τ.Α. σε τομείς Εθνικής προτεραιότητας
 7. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του έργου ΠΡΑΞΕ – Τεχνοβλαστοί – Φάση Β’
 8. Παρουσίαση μεθοδολογίας αποτίμησης
 9. Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων. Συμπεράσματα – Προτάσεις. Καθ. Ν. Βονόρτας
 10. Παρουσίαση για το ΠΑΒΕΤ
 11. Αποτίμηση της Δράσης Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας