Γενικές Πληροφορίες

Η ακτινοβολία υπό έλεγχο!

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας.

Είναι τεχνολογικός φορέας, έχει χαρακτήρα ρυθμιστικής αρχής με μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Υπάγεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εποπτεύεται από αυτόν.

Οι αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ περιλαμβάνουν:

  • Εισήγηση νομοθεσίας και έκδοση κανονισμών. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις και εισηγείται την έκδοση νομοθεσίας, προετοιμάζοντας τα αντίστοιχα κείμενα (σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων). Προετοιμάζει και εισηγείται την απαιτούμενη νομοθεσία για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών της Ευρατόμ στο εθνικό δίκαιο.
  • Επιθεωρήσεις και αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων/εφαρμογών. Διενεργεί ελέγχους ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας σε 2.500 εργαστήρια ιατρικών, βιομηχανικών και άλλων εφαρμογών των ακτινοβολιών, καθώς και μετρήσεις των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον κάθε είδους σταθμού κεραιών (π.χ. χιλιάδες κεραίες κινητής τηλεφωνίας),
  • Καταγραφή δόσεων εργαζομένων με ακτινοβολίες. Δοσιμετρεί σε μηνιαία βάση 11.000 επαγγελματικά εκτιθέμενους σε ακτινοβολίες.
  • Παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας περιβάλλοντος. Συντονίζει το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος και λειτουργεί τηλεμετρικό σύστημα μέτρησης επιπέδων ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα. Διαθέτει υποδομή και τεχνογνωσία για εξειδικευμένες αναλύσεις ραδιενέργειας σε περιβαλλοντικά δείγματα, προϊόντα, υλικά κ.α. και παρέχει υπηρεσίες μέτρησης ραδονίου.
  • Απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ανταποκρίνεται επιχειρησιακά και συμβουλευτικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με εμπλοκή ραδιενεργού/πυρηνικού παράγοντα.
  • Βαθμονομήσεις οργάνων μέτρησης ακτινοβολιών. Παρέχει υπηρεσίες διακρίβωσης και βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχει αναγνωριστεί ως Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο (αγγλόφωνο) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία στο αντικείμενο της ασφάλειας κατά τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.
  • Έρευνα και ανάπτυξη. Η έρευνα αποτελεί συνιστώσα των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΕ, τα αποτελέσματα της οποίας υποστηρίζουν το λειτουργικό της έργο και ενισχύουν την κατάρτιση και την παροχή επιστημονικών κινήτρων στα στελέχη της. Η ερευνητική δράση της ΕΕΑΕ αποτυπώνεται στη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα και σε δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
  • Διεθνείς εκπροσωπήσεις. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή θεσμικά όργανα στους τομείς αρμοδιότητάς της.
  • Ενημέρωση πληθυσμού. Παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση στην Πολιτεία και την κοινή γνώμη.