1. Γενικές Πληροφορίες

To Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» ιδρύθηκε το 1998, ως ΝΠΙΔ και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Το Κέντρο εστιάζει στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία, την εκπαίδευση και την καινοτομία στις βιοϊατρικές επιστήμες, και παρουσιάζει κορυφαίες επιδόσεις, επιτυγχάνοντας διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα βασικών δεικτών ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας.

Το Κέντρο έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις πρωτοποριακές του έρευνες στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής βάσης ασθενειών όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, η οστεοπόρωση, η πνευμονική ίνωση κ.α., και στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους. Το ΦΛΕΜΙΓΚ φιλοξενεί σήμερα 21 ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην λειτουργική γονιδιωματική και πρωτεωμική, τη μοριακή και κυτταρική ανοσολογία, την ανάπτυξη ζωικών προτύπων των ασθενειών του ανθρώπου, την μελέτη των μεταγραφικών και μετα-μεταγραφικών μηχανισμών γονιδιακών ρυθμίσεων, την επιγενετική, και τους μηχανισμούς μάθησης και μνήμης. Το Κέντρο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τις έρευνές του στον τομέα της μεταφραστικής έρευνας και την ανακάλυψη σηματοδοτικών μονοπατιών, βιο-δεικτών και στόχων, την προκλινική αξιολόγηση φαρμάκων σε ζωικά μοντέλα και την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Το ΦΛΕΜΙΓΚ έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες τεχνολογικές υποδομές (state-of-the-art facilities) που προσφέρουν υπηρεσίες στη βιοϊατρική έρευνα τόσο σε ερευνητές ακαδημαϊκών φορέων, όσο και σε φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν πρότυπη μονάδα ζωϊκών προτύπων, μονάδες διαγένεσης, μονάδες γονιδιωματικής, πρωτεωμικής, κυτταρομετρίας ροής, βιοαπεικόνισης,  μικροτομογραφίας, ιστοπαθολογίας, βιοπληροφορικής ανάλυσης, ανάλυσης μοναδιαίων  κυττάρων καθώς και Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας. Παράλληλα, το Κέντρο συντονίζει τον εθνικό κόμβο των Ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών του ESFRI, Infrafrontier-GR/Phenotypos και ELIXIR-GR, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδιασμών της χώρας και της ΕΕ για την Έρευνα.

Η αριστεία του ΦΛΕΜΙΓΚ εκτείνεται και στην καινοτομία/επιχειρηματικότητα, με κυριότερο επίτευγμα τη δημιουργία και λειτουργία μιας επιτυχημένης βιοτεχνολογικής εταιρείας spin-off στις εγκαταστάσεις του (Biomedcode Hellas SA), εταιρείας με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σημαντική εξωστρέφεια και δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης

Παράλληλα, η συμμετοχή του ΦΛΕΜΙΓΚ σε  διδακτικές δραστηριότητες / Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ενισχύει σημαντικά το ρόλο του Κέντρου στη διαμόρφωση της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας στην χώρα. Κατά την τελευταία 5ετία οι Ερευνητές του Κέντρου έχουν επιβλέψει συνολικά μεγάλο αριθμό προπτυχιακών μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, ενώ το Κέντρο συντονίζει και συμμετέχει σε κορυφαία Διεθνή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως (α) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές Θεραπείες και Βιοκαινοτομία» (ISCED 7), της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, (β) Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Νευροεπιστήμες (ISCED 7), του τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. 

Σε όλα τα έτη λειτουργίας του, το Κέντρο επιτυγχάνει υψηλούς δείκτες ποιότητας της έρευνας, όπως αποτυπώνονται στις Βιβλιομετρικές Αναλύσεις Δημοσιεύσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Για παράδειγμα, το Κέντρο επιτυγχάνει διαχρονικά τον υψηλότερο δείκτη μέσης απήχησης του συνόλου των δημοσιεύσεών του στο κύριο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” .

2. Το Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΦΛΕΜΙΓΚ αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

Επιστημονικό αντικείμενο του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών στις Βιοϊατρικές Επιστήμες και τη Βιοτεχνολογία. Εστιάζει ιδιαίτερα σε έρευνες που αφορούν στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής βάσης των ασθενειών, στην ανάπτυξη ζωικών προτύπων που προσομοιάζουν τις ασθένειες του ανθρώπου, στην ανάπτυξη υποδομών τεχνολογιών αιχμής στην βιοϊατρική και τη βιοτεχνολογία, και στην προώθηση της καινοτομίας.

Σκοπός του ΙΒΚ είναι η επέκταση της μεταφραστικής δυναμικής των ανακαλύψεων βασικής βιοϊατρικής έρευνας των ερευνητών του Κέντρου, ώστε να προκύψουν καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με πολλαπλά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη. Εστιάζει στην ανάπτυξη βιο-τεχνολογιών καθώς και σε τομείς της διαδικασίας ανακάλυψης φαρμάκων, όπως η επικύρωση στόχων, η ανακάλυψη υποψήφιων ουσιών, και η προκλινική τους ανάπτυξη.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ