1. Γενικές Πληροφορίες

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΚΚΕ, επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην κοινωνική πολιτική, την πολιτική επιστήμη και κοινωνιολογία, την κοινωνική γεωγραφία και την κοινωνική ανθρωπολογία. Υποστηρίζει την πολιτεία στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Διατηρεί και διευρύνει διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα, σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα εμπειρογνωμόνων.

Για την υποστήριξη του ερευνητικού και ακαδημαϊκού του έργου το ΕΚΚΕ διατηρεί μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κοινωνικών επιστημών της χώρας η οποία περιέχει περίπου 40.000 τίτλους βιβλίων και 350 τίτλους έντυπων περιοδικών. Δραστηριοποιείται στις έντυπες και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακές εκδόσεις, οι οποίες αποτυπώνουν σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Σημαντικός αριθμός των εκδόσεων του ΕΚΚΕ χρησιμοποιείται ως διδακτική ύλη στα ΑΕΙ της χώρας. Εκδίδει ανελλιπώς την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, που αποτελεί το μακροβιότερο περιοδικό κοινωνικών επιστημών με τυφλή αξιολόγηση στην Ελλάδα.

Με βασικό στόχο την προαγωγή και διάδοση των κοινωνικών επιστημών, το ΕΚΚΕ υποστηρίζει και αναπτύσσει υποδομές όπως:

 • την Ελληνική ερευνητική υποδομή για τις κοινωνικές επιστήμες (http://sodanet.gr/), όπου προωθείται η ανταλλαγή, επεξεργασία και διάχυση δεδομένων που αφορούν την κοινωνική έρευνα.
 • το Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων (https://panorama.statistics.gr/), διευκολύνει την πρόσβαση και διευρύνει τις δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων των εθνικών απογραφών.
 • το Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων (http://www.socioscope.gr/), αποτελεί μια πλατφόρμα οπτικής ανάλυσης και χαρτογραφικής αναπαράστασης δεδομένων που αφορούν διάφορες όψεις της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας όπως είναι η πολιτική αντιπαράθεση, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και το εγκληματικό φαινόμενο.

Στο ΕΚΚΕ λειτουργούν πέντε εξειδικευμένα Εργαστήρια και τρία Παρατηρητήρια.

 • το Εργαστήριο Κοινωνικών Ερευνών (Web Lab) εξειδικεύεται στη διενέργεια ποσοτικών ερευνών στο ΕΚΚΕ προκειμένου να υποστηρίζονται οι στόχοι του κέντρου και το έργο του ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και σε αναθέσεις μελετών από τρίτους.
 • το Εργαστήριο για την Παρακολούθηση των Πολιτικών της Κοινωνικής Συνοχής, οργανώνεται στην λογική των θεματικών βάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα και σχολιασμένη βιβλιογραφία με τελικό στόχο να καταστούν αυτές ερευνητικά εργαλεία για ερευνητές και σπουδαστές των Κοινωνικών Επιστημών.
 • το Εργαστήριο Ερευνών για το Φύλο μελετά τις έμφυλες σχέσεις και τις πολιτικές φύλου.
 • το Εργαστήριο Δημόσιων Πολιτικών επικεντρώνεται στη μελέτη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων δημόσιων πολιτικών σε. διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • το Εργαστήριο Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματικότητα – WORK_ON_CRIME ασχολείται με την καταγραφή μελετών, τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για το έγκλημα στη χώρα, την εκπαίδευση φοιτητών στη διεξαγωγή εγκληματολογικής έρευνας, τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων
 • το Παρατηρητήριο Καταπολέμησης των Διακρίσεων στοχεύει στη δημιουργία και ανάδειξη δεικτών αφομοίωσης και παρακολούθησης της ενταξιακής πορείας ατόμων και ομάδων που υφίστανται διακρίσεις.
 • το Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας επιδιώκει, αφενός, την αναγνώριση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας ως διακριτού γνωστικού επιστημονικού πεδίου και, αφετέρου, την ανάδειξη της δυναμικής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τομέα αυτού για την αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού.
 • το Παρατηρητήριο Θερμαλισμού-Ιαματικών Πηγών τηρεί βάση δεδομένων αναφορικά με τα μεγέθη του ιαματικού τουρισμού, η μελέτη του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και η διατύπωση προτάσεων για την εναρμόνισή του με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό.

Η ανάγκη για κοινωνική έρευνα ως δημόσιο αγαθό είναι σήμερα ιδιαίτερα επιτακτική και το ΕΚΚΕ συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην προσπάθεια της χώρας για την απορροφητικότητα Ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην έξυπνη εξειδίκευση και την ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος  έρευνας και τεχνολογίας με τη συμμετοχή σε διεθνούς εμβέλειας προγράμματα υψηλών προδιαγραφών και σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ