Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 75150/06-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΕΨ46ΜΤΛΡ-ΔΤ5) απόφαση τροποποίησης της Γενικής Πρόσκλησης (Οδηγού Εφαρμογής) της Δράσης    «Χρηματοδότηση έργων Ε&Κ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε&Κ της Κοινής Επιχείρησης για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (European High Performance Computing Joint Undertaking /EuroHPC JU)”»

Το σύνολο των μεταβολών περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική απόφαση.