Γενικές Πληροφορίες

Αφορά τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και το δημόσιο τομέα (κεντρικές και τοπικές υπηρεσίες, οργανισμοί). Στην πράξη μεταφράζεται στις εξής δράσεις:

  • Αύξηση των επενδύσεων σε τομείς έντασης γνώσης στην Ελλάδα και αναπροσανατολισμός του παραγωγικού δυναμικού σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που απαιτούν ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη (περιλ. και αμυντικά συστήματα),
  • Δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από νέους κυρίως επιχειρηματίες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο για την αξιοποίηση των γνώσεων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
  • Προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό που αξιοποιούν την νέα γνώση και παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας,
  • Αύξηση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις,
  • Βελτίωση των συνεργασιών των δημόσιων ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς γενικότερα: οι συνεργασίες μπορεί να γίνονται σε βάση μακροχρόνιων προγραμματικών συμφωνιών παροχής υπηρεσιών και προϊόντων έντασης γνώσης ή και σε βάση συγκεκριμένων έργων των οποίων τα αποτελέσματα ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις,
  • Κατανόηση από την κοινή γνώμη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους στην καθημερινή ζωή – προβολή θετικών προτύπων για την επιστήμη και την τεχνολογία.