Γενικές Πληροφορίες

  • Αναπροσανατολισμός των προτεραιοτήτων των εποπτευομένων ερευνητικών φορέων της ΓΓΕΤ σε κατευθύνσεις που αφορούν την αναπτυξιακή οικονομική και κοινωνική προσπάθεια: διαφοροποίηση της ερευνητικής αποστολής των φορέων της ΓΓΕΤ από εκείνη των ΑΕΙ και επιλογή στόχων με βάση τις μέσο- και μακρο-πρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων,
  • Ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας στα πανεπιστήμια για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ΥΠΕΠΘ) και κατάρτιση νέων ερευνητών ,
  • Αύξηση της «κρίσιμης μάζας» των ερευνητικών μονάδων στους εποπτευόμενους φορείς με περιορισμό του αριθμού των φορέων και επικέντρωση των πόρων στους καταλληλότερους απ’ αυτούς,
  • Βελτίωση της ποιότητας της εκτελούμενης έρευνας και εξασφάλιση της «αριστείας» σε παγκόσμιο επίπεδο,
  • Βελτίωση της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας των ερευνητικών φορέων.