Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων της Επιστημονικής Περιοχής:
  • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
  • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
  • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)