array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(2) "97"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Με αφορμή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στην Κίνα, η προθεσμία της οποίας λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2023, θέτουμε υπ’ όψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

 • Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της  δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» από τη ΓΓΕΚ αναμένεται να δημοσιευθεί το α’ εξάμηνο του 2024.
 • Στις προτάσεις από ελληνικής πλευράς πρέπει να  συμμετέχουν  τουλάχιστον  δύο  συνεργαζόμενοι  φορείς,  και  ειδικότερα, υποχρεωτικά ένας (1) Ερευνητικός Φορέας ή Α.Ε.Ι. και μία (1) επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου και  του Συντονιστή φορέα.
 • Είναι υποχρεωτική η σύμπραξη με Κινέζο εταίρο που θα υποβάλει την αντίστοιχη δική του πρόταση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Κίνα (MOST), σύμφωνα με τους όρους της κινέζικης πλευράς. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε Ελλάδα και Κίνα θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως (τίτλος, κοινοπραξία, αντικείμενο του έργου, προϋπολογισμός).
 • Οι θεματικοί τομείς πρέπει να είναι συμβατοί με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (https://gsri.gov.gr/exypni-exeidikefsi/).
 • Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι:
 • Αγροδιατροφή, με έμφαση στην παραγωγή τροφίμων, τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων, τη βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, την υγεία του εδάφους και τα τρόφιμα, τα πράσινα τρόφιμα, την ασφάλεια των τροφίμων, την αλιεία και τα υδρόβια προϊόντα.
 • Kλιματική αλλαγή, με έμφαση στους υδάτινους πόρους, τις προκλήσεις της βιοποικιλότητας, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τις πολιτικές προσαρμογής·
 • Δημόσια υγεία, με έμφαση στη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, προϊόντα συνδυασμού προϊόντων/βοηθημάτων και φαρμακευτικών ουσιών, φάρμακα προστιθέμενης αξίας, φάρμακα ακριβείας, εξατομικευμένη παρέμβαση κ.λπ.
 • Πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών και αλυσίδων αξίας που συμβάλλουν στην προβολή και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Ο προϋπολογισμός ανά έργο θα ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ από την ελληνική πλευρά. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 2 έτη. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η συνολική  Δημόσια  Δαπάνη  της  Δράσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €).
 • Η προκήρυξη  της  Δράσης  θα  αναρτηθεί  στις  ιστοσελίδες  της  Γ.Γ.Ε.Κ, www.gsri.gr, της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση έχουν οι MME (ή επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ όταν περιλαμβάνουν συνεργασία με ΜΜΕ σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας) και οι ερευνητικοί οργανισμοί. Σημειώνεται ότι οι Δικαιούχοι της Δράσης, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον περιλαμβάνονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο. Ειδικότερα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις με έδρα σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι θα εγγραφούν στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων πριν το πρώτο αίτημα καταβολής της ενίσχυσης.
 • Η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργεί νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην ελληνική περιφέρεια που χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης και να διαθέτει ΑΦΜ. Κατ’ εξαίρεση, αλλοδαπές επιχειρήσεις (κάτοχοι TIN / VAT Number) με έδρα σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου και οπωσδήποτε έως την καταβολή της ενίσχυσης θα διαθέτουν υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) στην περιφέρεια του τόπου υλοποίησης.
 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. 651/2014, ως ισχύει, ή της ανακοίνωσης της Επιτροπής (2022/C 7388) «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία» ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.
 • Από πλευράς ΓΓΕΚ οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.
 • Η ημερομηνία  έναρξης  και  λήξης  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  αιτήσεων χρηματοδότησης θα οριστεί στην Απόφαση της Πρόσκλησης και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος  Διαχείρισης  Κρατικών  Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.) https://opske.gr/el
 • Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Έ&Κ (ΓΓΕK), Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Β΄ Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλ. 2131300131, Χριστίνα Νάκου, e-mail: c.nakou@gsrt.gr  και Ελένη Λοβέρδου e.loverdou@gsrt.gr.
 • Επιλέξιμες δαπάνες: ΥΑ με θέμα: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στοιχεία κινεζικής πρόσκλησης

 1. Full name of the Chinese organization in charge of bilateral cooperation: Ministry of Science and Technology, Department of International Cooperation, 15B Fuxing Road, Beijing 100862
  b. Full name of the Chinese organization in charge of joint call: Ministry of Science and Technology, China Science and Technology Exchange Center (CSTEC), 54 Sanlihe Road, Beijing 100045
 2. the Chinese contact person for the joint call is as follows: Ms. Wang Yingshi, 86-10-58881357, hzs_ozc@most.cn

Η παρούσα ανακοίνωση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.