1. Γενικές Πληροφορίες

Με την με αρ.πρωτ. 19048/ 18-02-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ο1Χ46ΜΤΛΡ-0ΜΞ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε ο 3ος Τμηματικός Κατάλογος Δικαιούχων  (ένταξη έργων ΕΤΑΚ)  της Δράσης  «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA».

Η ανωτέρω απόφαση αφορά στην ένταξη 3 έργων ΕΤΑΚ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης  347.000,00 € του Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Ειδικής Πρόσκλησης έτους 2018  για τα οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, καθώς  και η διαδικασία έκδοσης των αντίστοιχων αποφάσεων χρηματοδότησης.

Τα στοιχεία των έργων περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη απόφαση