array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(2) "97"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Στο πλαίσιο του  ERAPerMed  ανακοινώθηκε,  την 16η Δεκεμβρίου 2020,  κοινή πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Βέλγιο, Καναδάς, Κροατία, Δανία, Αίγυπτος, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Παναμάς, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία  και Τουρκία

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:

Research area 1”Translating Basic to Clinical Research and Beyond”

 • Module 1A: Pre-clinical Research
 • Module 1B: Clinical Research

Research area 2 “Integrating Big Data and ICT Solutions”

 • Module 2A: Data and ICT-Enabling Technology
 • Module 2B: Data and ICT-Towards Application in Health Care

Research area 3”Research towards Responsible Implementation in Health Care”

 • Module 3A: Optimising Health Care System
 • Module 3B: Ethical, Legal and Social Aspects
 • Module 3C: Citizen and Patient Empowerment
 • Module 3D: Training Strategies

Κάθε πρόταση θα πρέπει να απευθύνεται τουλάχιστον σε μία ενότητα της Research Area 3 και τουλάχιστον σε μία ενότητα των Research Area 1 ή 2. Σημειώνεται όμως ότι η Ελλάδα συμμετέχει μόνο στην ενότητα 3 Α της Research Area 3.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, δημιουργώντας στενούς δεσμούς μεταξύ της βασικής βιοϊατρικής έρευνας, της κλινικής έρευνας, των φυσικών επιστημών, της βιοτεχνολογίας, της βιοπληροφορικής, και βιοστατιστικής, της επιδημιολογίας, της κοινωνικοοικονομικής έρευνας, καθώς και της έρευνας σχετικά με την ενσωμάτωση της εξατομικευμένης ιατρικής στην κλινική πρακτική και τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και όχι μόνο. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της διαχείρισης της νόσου, με ευρύτερη και πιο αποτελεσματικά χαρακτηρισμένη και καθορισμένη στρωματοποίηση των ασθενών, διαγνωστικά και προσαρμοσμένα πρωτόκολλα θεραπείας. Oι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναμένεται να καταδείξουν τη δυνατότητα εφαρμογής των αποτελεσμάτων των σχεδίων στην κλινική πρακτική. H κλινική σημασία της προτεινόμενης προσέγγισης εξατομικευμένης ιατρικής πρέπει να αποδειχθεί με πειστικό τρόπο.

Βασικοί στόχοι της  πρόσκλησης είναι :

 • Η υποστήριξη μεταγραφικών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της εξατομικευμένης ιατρικής
 • Η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση διεπιστημονικών συνεργασιών για την εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής, συνδυάζοντας προ-κλινική και κλινική έρευνα με συστατικά βιο-πληροφορικής και έρευνα σε σχετικές ηθικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές και/ή έρευνα στη βελτιστοποίηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.
 • Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας (ερευνητικές ομάδες από πανεπιστήμια, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς), της έρευνας κλινικής/ δημόσιας υγείας (ερευνητικές ομάδες από νοσοκομεία/δημόσια υγεία, δομές περίθαλψης και άλλους υγειονομικούς φορείς), εταίρους ιδιωτικού τομέα πχ ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) ,καθώς επίσης και  φορείς χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικοί οργανισμοί και οργανώσεις ασθενών

Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ. και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

Τα έργα που εγκριθούν, για την Ελλάδα, θα είναι διάρκειας  έως 24 μηνών.

Η καταληκτική  ημερομηνία για  υποβολή των προτάσεων σε πρώτο στάδιο (pre proposal phase)  είναι η  5η Mαρτίου 2020 (17.00 CET).

Η καταληκτική   ημερομηνία για  την τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal phase) είναι η 15η Ιουνίου 2020 (17.00 CEST).

O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 27 εκατ.ευρώ.

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει, σε επόμενο στάδιο, μετά από εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) για την περίοδο 2014-2020. Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην παρούσα  Πρόσκληση θα ανέλθει σε 1.500.000,00 €.

Το ποσό  του 1.500.000,00 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 € – ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000,00 € – ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς τους υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ptoutline.eu/app/erapermed2020

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης ευρωπαίων εταίρων επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο:   https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed

Λεπτομερείς οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, το πεδίο εφαρμογής, τους τομείς προτεραιότητας, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα

www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2020/

Για ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή των προτάσεων και τεχνικών ζητημάτων σχετικών με το σύστημα υποβολής, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση:

German Aerospace Center e.V. – Project Management Agency, (DLR-PT):

Katja Kuhlmann, Alexandra Becker

Heinrich-Konen-Straße 1, 53227 Bonn, GERMANY

Tel +49 (0) 228 3821 2211

E-mail: permed@dlr.de

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στην κυρία Γεωργία Κωστοπούλου, τηλ.2131300100, e-mail: g.kostopoulou@gsrt.gr

CALL DOCUMENTS