Γενικές Πληροφορίες

Αναστολή διαδικασίας και  επαναπροσδιορισμός προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (απόφαση με α.π.  75962/15-05-2019, ΑΔΑ: 6ΔΕ84653ΠΣ-Ζ9Σ).