Γενικές Πληροφορίες

Αναρτώνται τα τεύχη δημοπράτησης της ανοικτής διαδικασίας  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου διώροφου κτιρίου του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών». Η διαδικασία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ο αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο 91123.