Γενικές Πληροφορίες

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ : 64ΜΔ4653ΠΣ-964 και στην σελίδα της ΓΓΕΤ, η απόφαση ένταξης της Εμβληματικής δράσης ‘Οι δρόμοι της “Ελιάς”.