Γενικές Πληροφορίες

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Δράσης “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- Β΄ ΚΥΚΛΟΣ”  για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Πρόσκλησης 088 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.