Γενικές Πληροφορίες

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

Εγκρίθηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό  22,05  εκ. ευρώ.