1. Γενικές Πληροφορίες

Αναρτάται η Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ
2014-2020.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το έργο με τίτλο «Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) (2013ΣΕ01380013,2016ΣΕ1451000 1)», Κωδ. ΣΑ2020ΣΕ11910013.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η/06/2021 και ώρα 15:00