Γενικές Πληροφορίες

Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για τη υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα ερωτήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ της Πρόσκλησης) και να την αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr.