1. Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 1530/227/A2 /08.03.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΤ746ΜΤΛΡ-ΟΥ4)  απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη, εγκρίθηκε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620.