Γενικές Πληροφορίες

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5057/27.10.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» του B΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΝΡΙ46ΜΤΛΡ-ΦΔ5).