Γενικές Πληροφορίες

Στις 29.1.2019 εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης των 15 έργων ERANETs 2018, δημόσιας χρηματοδότησης 1.471.399,63 €.

Τα έργα αφορούν στις εξής ευρωπαϊκές Δράσεις ERANETs:

  • EURONANOMED III  – 1 έργο
  • ERANETMED – 6 έργα
  • TRANSCAN-2 – 3 έργα
  • FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project (FLAGERA) – 4 έργα, και
  • ERA.Net RUS PLUS Call (2017) – Innovation – 1 έργο.

Η διάρκεια υλοποίησής τους είναι 3ετής.

Οι δικαιούχοι των έργων έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων της Απόφασης Ένταξης έως τις 18.2.2018.