Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) παρούσα στην ερευνητική ανάπτυξη της χώρας.