Γενικές Πληροφορίες

H προσέλευση  στη ΓΓΕΤ  σε εξυπηρετούμενο κοινό-πολίτες,  επιτρέπεται   μόνο σε επείγουσες-εξαιρετικές περιπτώσεις  όταν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο(π.χ. τηλεφωνικώς ή μέσω email). Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει  υποχρεωτικά προγραμματισμένο ραντεβού  κατά   τα οριζόμενα  στην  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4899).

Σε κάθε περίπτωση  θα πρέπει να τηρούνται  όλα τα απαραίτητα μέτρα  για την διασφάλιση της δημόσιας  υγείας  και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ.  Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική.