Γενικές Πληροφορίες

Μη-ένταξη εκατόν πενήντα-έξη (156) Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Κίνας” με Κωδικό ΟΠΣ 2627, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.