Γενικές Πληροφορίες

Ο Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης-Επικοινωνίας της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ παρέχει στους Δικαιούχους την κατάλληλη πληροφορία και οδηγίες με στόχο τη διευκόλυνσή τους ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας.