1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής, εξέδωσε την Πέμπτη 19 Μαρτίου, τροποποίηση της πρόσκλησης με ίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής», κωδικό ΑΤΤ100 και προϋπολογισμό 8.000.000 ευρώ.

ΝΈΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ  ΟΡΊΖΕΤΑΙ Η 25Η ΜΑΐΟΥ 2020 ΚΑΙ ΏΡΑ 14:00.