1. Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι το ίδρυμα PRIMA ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το Στάδιο 1 της Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020 έως τις 13 Μαΐου (από 15 Απριλίου).

Ως εκ τούτου παρατείνεται αντίστοιχα και η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ (http://prima.gsrt.gr)  έως τις 27 Μαΐου (από 4 Μαΐου).